Галерия - nessebareco.com

Проект  "Да спасим в суматохата кестените" - гр. Обзор

Проект "Да спасим в суматохата кестените" - гр. Обзор

05/03/2011

Участие в проекта взеха 56 ученика от гр. Обзор (24 от VІ кл., 24 от VІІ кл. и 8 от VІІІ кл.) с координатори г-жа Албена Желязкова и г-жа Ваня Хараламбова.

В рамките на проекта бяха изработени  100 капана и 40 къщички за прици.

Предстои ежемесечна подмяна на капаните за молци през летния сезон, която ще се извършва от Община Несебър и изготвяне на фитосанитарна оценка от научни сътрудници от Аграрен Университет  гр. Пловдив.

През есента ще се проведе кампания по събиране на опадалите от кестеновите дървета листа, които ще се събират в компостери, предоставени на училищата от Община Несебър. Готовият продукт ще се използва за наторяване на саксийни растения и зелените площи в дворовете на училищата.

Проект "Да спасим в суматохата кестените" - село Гюльовца

Проект "Да спасим в суматохата кестените" - село Гюльовца

05/03/2011

Участие в проекта взеха 37 ученика от с. Гюльовца (12 от VІ кл., 14 от VІІ кл. и 11 от VІІІ кл.) с координатор по проекта г-жа Янка Войнова – учител по биология.

В рамките на проекта са изработени общо 50 капана и 20 къщички за птици.

Предстои ежемесечна подмяна на капаните за молци през летния сезон, която ще се извършва от Община Несебър и изготвяне на фитосанитарна оценка от научни сътрудници от Аграрен Университет  гр. Пловдив.
През есента ще се проведе кампания по събиране на опадалите от кестеновите дървета листа, които ще се събират в компостери, предоставени на училищата от Община Несебър.
Готовият продукт ще се използва за наторяване на саксийни растения и зелените площи в дворовете на училищата.

Емонски манастир "Свети Николай Чудотворец"

Емонски манастир "Свети Николай Чудотворец"

11/23/2010

Емонският манастир "Св. Николай Чудотворец" e разположен високо над морския бряг, близо до фара на нос Емине, на 1 км източно от с. Емона.

 

Манастирът е даряван с имоти от цар Иван-Александър през ХІV в. Понастоящем е изоставен. Няма точни данни за неговото основаване, но се знае със сигурност, че през 1805 г. е разрушен от кърджалиите. Според една легенда, възникването на манастира било свързано със светеца, покровител на моряците и рибарите. Веднъж, когато се разхождал из Стара планина, го нападнали турци. Той побягнал, за да се спаси, а земята пред краката му растяла все по-навътре в морето. Така се образувал носът. До него - на мястото, където светецът спрял, след време местните хора издигнали манастир и той станал неговият патрон.

 

През Второто българско царство из Еминската планина е имало няколко монашески обители и "Св. Никола" бил най-значителният сред тях. Той просъществувал като патриаршески манастир през цялото турско време. След разрушаването му от кърдажалиите бил възстановен.

 

Днес, въпреки че е обявен е за паметник на културата, той е в трагично състояние. Сравнително запазена е останала разграбената в миналото манастирска черква “Св. Никола”, която преди няколко години е реставрирана.

ЗМ "Ортото"

ЗМ "Ортото"

01/06/2011

Защитената местност “Ортото (587,6 ha) e обявена с цел опазване на характерен ландшафт, естествени вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества.

Защитена местност “Ортото запазена високостъблена гора, в която не са водени главни (възобновителни) сечи за повече от сто години, намираща се приблизително на три километра по въздушна линия от връх “Свети Илия”.

В нея са забранени: строителството; добива на полезни изкопаеми по открит способ, както и добива и първичната обработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди; внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове; извеждането на сечи в горските насаждения (освен санитарни сечи); пашата на домашни животни; улавяне и безпокоене на птиците, събиране на яйца и техните малки и разрушаване на гнезда; къмпиране и палене на огън; други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим.