НАЧАЛО > СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Климат

 

Българското Черноморие и в частност районът на община Несебър притежава своеобразен климат. Климатът е умерeно-континентален, силно повлиян от Черно море и макар и незначително, от Средиземноморските въздушни потоци. Непосредственото климатично влияние на морето навътре в сушата достига до около 40-60 km.

 

За характеризиране на климатичните условия са използвани данни на метеорологична станция Несебър:

 Радиационен режим. Продължителността на слънчевото греене е от 2100 до 2200 часа годишно. Максималната му продължителност е през м.юли, следван от м.август, като още през май две трети от часовете между 9 и 10ч. и 14-15ч. са слънчеви. Безслънчевите дни през периода май-октомври са под 10%, през юни-септември под 5%, през юли и август те практически липсват. Минимумът на сумарната радиация, която е главен компонент на радиационния баланс е през декември 3,5 ккал/см2 месечно, а максимума през юли – 20,8 ккал/см2.

 

За крайбрежието ни е характерен положителният радиационен баланс – 60 ккал/см2. Дори минималните му стойности през декември и януари 0,1 – 0,8 ккал/см2 са положителни, което обуславя наличието на топли зими и положителни средни месечни температури.

 

Годишното сумарно изпарение (400-520 mm) не се различава много от средногодишната валежна сума. Този факт обуславя малкия отток и характеризира недостатъчното овлажняване.


Температурен режим. Средната годишна температура за ст.Несебър е 12,70С. През зимата няма отрицателни средномесечни температури, въпреки че през отделни зими те не са изключени. Тук пролетта е по-хладна, отколкото във вътрешността на страната. 

 

Лятото се отличава с по-малка променливост на температурите, които средно месечно не достигат 240С. Началото на есента се характеризира с термични условия, близки до летните. Средната месечна температура през септември е с около 40С по-висока, отколкото през май. При преобладаващи средни денонощни около 200С. Това е голям резерв за рекреационното дело. През октомври среднодневните температури спадат с около 50С. Летните дни през ноември изчезват, а броят на мразовитите нараства.

 

Трайният период с температурата на въздуха под 50С е около 80 дни в годината, а над 50С е около 270 дни. Периодът с над 180С е около 120 дни. Този период започва от 24-ти май и продължава до 16-ти септември. Това е периодът на тъй наречените “комфортни температури”, които са важен рекреационен показател. При температури над 50С се събират около 45000, температурните суми. Над 100С те съставляват 40000.

 

Средната минимална температура на въздуха през януари е 0,90С, а през август 17,90С. Още през юни са налице средни минимални температури около и над 150С, което е признак за стабилно в температурно отношение лято.

 

Средните максимални температури достигат 180С в началото на май в интервала от 9 до 15-16 часа. Две трети от часовете в месеца са слънчеви, това е добра предпоставка за курортното дело. През юли максималните температури достигат 270-280, а абсолютните около 380

 

Средни месечни и средни годишни стойности на климатичните показатели

Месеци/

средногодишно

Средна месечна и год. темп. на въздуха (0С)

Средна минимална месечна и год. темп. на въздуха (0С)

Средни максимални месечни и год. темп. на въздуха (0С)

І

2.0

0,9

5,1

ІІ

3,2

0,0

6,4

ІІІ

5,5

2,2

8,9

ІV

10,3

6,4

13,8

V

15,5

11,7

18,3

20,3

15,7

24,2

VІІ

23,1

18,0

27,2

VІІІ

22,9

17,9

27,0

ІХ

19,5

15,0

23,3

Х

14,9

10,9

18,8

ХІ

10,0

6,8

13,1

ХІІ

10,3

2,1

8,0

Ср.год.

12,3

8,8

16,2

 

 

Ветрови режим

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът.


За района на Община Несебър са преобладаващи северозападните ветрове с годишна честота 24.0% от случаите с вятър, следват западните и източните с честота 14.5%. Най-малко застъпени са южните ветрове – само в 6.8% от случаите. Най-силни са ветровете от север (5.4 m/s), а най-слаби са от юг (2.5m/s). Средната скорост на преобладаващите ветрове е около два пъти по-висока от средната за страната.


През топлото полугодие – април, май, юни и август преобладаващи са източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Има и проявление на нощния бриз със западна посока. Неговата средна скорост е 2-3 пъти по-малка (1-2 m/s). Бризите играят съществена роля за климата на крайбрежието. При стабилно ясно време, когато липсват смущаващи ветрове, бризите духат с удивителна закономерност – през деня от морето към сушата и през нощта в обратна посока. Дневният бриз започва да духа към 7-8 часа сутринта. Най-голямата му скорост достига към 13-14 часа (4-5 m/s). Привечер дневният бриз започва да затихва и към 21ч. спира, за да отстъпи място на нощния бриз.

 

Посока и честота на вятъра (в %)

Север

10,8

Юг

6,8

Североизток

11,2

Югозапад

6,9

Изток

14,5

Запад

14,5

Югоизток

11,2

Северозапад

24,0

 

 

Тихо

16,3

 

Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.

 

 

 

 

Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за периода 2011-2013 г. по данни НИМХ при БАН

Параметър

2011

2012

2013

Средна скорост, m/s

4.93

4.91

4.88

Случаи “тихо”, %

11.26

14.81

13.64

 

Средната скорост на вятъра за периода е около 4.9 m/s и е типична за крайбрежни райони. Относителен дял на случаите “тихо” е малък (за сравнение, в районите от вътрешността на страната този процент се движи в границите от 30% до 50% и повече). Случаите със скорост на вятъра над 5.5 m/s са около 33.6% от всички случаи за периода. По отношение на посоката, преобладаващи са били ветровете от източната четвърт (около 29% от случаите).

Мъгли

Мъглите са състояние на въздуха, при което хоризонталната видимост е по-малка от 1km. Намалената видимост се предизвиква от кондензация на водна пара в приземния слой въздух (във вид на водни капки или кристали лед). Това става при наличие на следните условия – понижаване на температурата на въздуха до температурата на насищане на водните пари, или увеличаване количеството на водните пари във въздуха до степен на насищане, или увеличаване на концентрацията на атмосферни аерозоли до степен, при която водните пари кондензират, без да са се променили температурата и влажността на въздуха (мъгли, предизвикани от антропогенната дейност).

 

Мъглите край брега на морето и езерата се получават предимно в резултат на нахлуване на топла въздушна маса от морето над изстиналата суша (през късна есен и късна зима) или на студен въздух от морето над по-топлата и влажна суша (през ранна пролет). През летния сезон в региона почти няма мъгли поради влиянието на морския бриз. Най-чести за цялата година са мъглите, които имат трайност по-малка от едно денонощие.

 

Мъглите пречат на нормалната човешка дейност и благоприятстват повишаването на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. Преобразуването на замърсителите от тях е сходно с това на валежите – примесите, разтворили се във водните капки или смесили се с мъглата, се разполагат до земята. Наличието на мъгла увеличава дифузията, която увлича замърсителите от слоя над мъглата, с което пък се увеличава концентрацията им в слоя с мъгла.

 

Режимът на облачността е пряко свързан с атмосферната циркулация. Атмосферната циркулация по нашето Черноморие е най-активна през зимата, за това тогава е и максимумът на облачността. През периода ноември-февруари тя е средно 7,0 десети, предимно ниска. През пролетта количеството й постепенно намалява, а през лятото е минимално 2,6 – 2,8 десети. През октомври количеството й започва да се увеличава.Средният годишен брой на ясните дни е 82, с максимум през лятото и минимум през зимата – февруари – 2,7 дни.

 

Мрачните дни са малко повече от тези за страната (110 дни срещу 97 средно за страната с максимум през януари и декември 17 дни и минимум през юли-август по-малко от 2 дни).

 

Броят на дните с мъгла е малко по-голям от средния за страната поради близостта на водния басейн. Сравнително голямата честота на вятър с ниска скорост и наличието на замърсители на атмосферния въздух в района обуславят сравнително големия средногодишен брой на дните с мъгла – около 38. Най-голям е броят на дните с мъгла през студеното полугодие – 20.3%, а най-малък през топлото полугодие – 2.3%.

 

 

 

Валежи

Атмосферната циркулация и границата вода-суша определят количеството и режима на валежите. Средногодишното валежно количество е 449 mm, с максимум през ноември и минимум през септември. В сезонното разпределение на валежите най-голям дял имат зимните валежи. Зимата е не само периодът с най-голямата сума на валежите, но в началото на зимата и края на есента в този район валежите са най-обилните през годината. В района са измервани и денонощни валежи надвишаващи 100 mm. През втората половина на лятото и първата половина на есента се проявява рязко засушаване. Броят на дните с валежи от сняг е около 20. Най-много дни със снежна покривка се наблюдават през януари, следван от декември и февруари. Росата и сланата са по-рядко явление.

 

 

 

Сезонна сума на валежите, изразена в % спрямо годишната сума

Станция Несебър

зима

пролет

лято

есен

годишно

количество на валежите(мм)

118

113

104

114

449

% спрямо годишната сума

27%

25%

23%

25%

-

Валежите силно влияят на разпространението на прахообразните и газообразните замърсители. Характерно е „измиването” на въздуха, поради което концентрацията на вредните примеси е най-голяма край земята и в района на източника, като паралелно протичат процеси на преобразуване и/или поглъщане на замърсителите.

 

Влажност на въздуха и засушаване

Близостта на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма влажност на въздуха през цялата година. Дни с относителна влажност на въздуха под 30%, през която и да е част на денонощието практически не се наблюдават. Средната продължителност на засушаванията през лятото и есента е 17-28 дни, а през зимата и пролетта 14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, тъй като падналите валежи са незначителни. Относителната влажност на въздуха (%) е представена на следващата фигура:

 

 

 

нагоре

Въздух

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР,

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по силата на Договор с Община Несебър, започна актуализирането на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за периода 2023-2027 г.

Вашите мнения и препоръки ще бъдат ценни за планирането на подходящи мерки в програмата. Затова Ви молим да попълните НАСТОЯЩАТА АНКЕТА

Бъдете активни и отговорни към качеството на заобикалящата ни среда!

Анкетата е отворена до 15.01.2023 г.


 

Бюлетини за качеството на атмосферния въздух https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/byuletini-na-nkc-kum-mosv/vuzduh/

 

Опазването чистотата на атмосферния въздух е една от най-важните задачи и основно задължение на цялото общество. Като един от водещите компоненти на околната среда, управлението, опазването и контролът на атмосферния въздух следва да доведе до максимално постигане на конкретните цели: запазване качеството на въздуха в райони, в които то не е нарушено и подобряване в останалите райони. По този начин ще бъде подсигурена защита на човешкото здраве, на живата природа, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Във връзка с прилагането на Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух за региона, контролиран от РИОСВ – Бургас, са утвърдени и създадени следните райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ): Бургас; Камено; Карнобат – общини Карнобат, Айтос и Средец; Несебър – общини: Поморие и Несебър; Руен – общини Руен, Сунгурларе и Котел; Малко Търново – общини Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново.

През 2008 г. заработи и АИС ,,Несебър” където се анализират: серен диоксид, азотни оксиди, бензен, р-ксилен, толуен, фини прахови частици, озон и метеопараметри.

 

Справка за средно месечните стойности за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 г., по показатели:
 
Азотен оксид (NO)
 
 
 
 
Азотен двуокис (NO2)
 
 
 
 
Серен диоксид (SO2)
 
 
 
Фини прахови частици < 10um (PM10)
 

 

нагоре

Води

 

Качество на повърхностните води

 

Река Двойница и притоци

Река Двойница. Тя води началото си на север от с. Доброван на 1,5 км под в. Балиова чука. До с. Голица тече в северна посока, след което приема югоизточна посока. В горното течение долината на Двойница е тясна със стръмни (до 25° наклон), но ниски склонове. Същите са прорязани от множество поройни дерета. Залесеността е от широколистна гора. Реката прави слаби меандри.

От с. Горица долината се разширява, като дъното й достига до 250 - 300 м. Десният склон е стръмен, а левият е много полегат (към 10°). Към с. Козница долината се разширява още повече, като достига 600 - 800 м, която ширина се запазва до с. Дюлино.

Коритото на реката е със слаб наклон; бреговете са високи, ронливи и затревени в горната си част. В този участък басейнът е залесен с дъбови гори 80%, а останалата част е заета от обработваеми площи. От с. Козница до с. Дюлино реката прави средно извити меандри, но по-редки.

От с. Попович Двойница навлиза в широка (1000 - 1500 м) долина, като прави силно извити меандри. Тече близо до десния склон, който е по-стръмен и по-висок. Напречният профил на долината е вече подчертан, несиметричен трапецовиден. Залесеността чувствително намалява (20 %). Всичко останало е заето от работни имоти.

Реката запазва слабия си наклон. Бреговете са високи 3 - 4 м, стръмни, почти отвесни и обрасли с върби. Речното корито е вдълбано и има коритообразна форма с широчина 10 - 15 м.

Към устието речното корито още повече се разширява. На 6 км от устието Двойница приема най-големия си приток-Великовска.

В поречието на р. Двойница са определени 4 водни тела:

 1. р. Двойница от извор до след с. Дюлино и приток р. Еркешка – вероятно в риск, възможно замърсяване от земеделски практики.
 2. р. Двойница след с. Дюлино до вливане в Черно море – в риск от замърсяване с битов характер и земеделски практики.
 3. р. Великовска и притоци до вливане в р. Двойница – вероятно в риск, наличните данни не са достатъчни за извършване оценка на риска.
 4. Комлудере от извора до вливане в р. Двойница – вероятно в риск, наличните данни не са достатъчни за извършване оценка на риска.

Водно тяло р. Двойница след с. Дюлино до вливане в Черно море – представено с  пункт р. Двойница преди вливане в Черно море

Количество на водите

Моментните водни количества, измерени по време на пробонабиране, са представени на графиката:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на качественото състояние на водите

Състоянието на водите на реката през първото шестмесечие на 2008 г. е:

пункт

BG2SE00041MS003  р. Двойница – преди вливане в Черно море 

показател

O2

БПК5

ХПК

NH4-N

NO2-N

NO3-N

PO4

сулфати

хлориди

състояние

МНОГО ДОБРО

МНОГО ДОБРО

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

ЛОШО

МНОГО ДОБРО

МНОГО ДОБРО

 

Констатира се подобряване на състоянието, в сравнение с предходната 2007 г., по показателите за биогенно и органично замърсяване.

 

Преглед на значимите видове натиск и въздействието в резултат от човешка дейност върху състоянието на водите:

 

 • Точкови източници на замърсяване на водите:

ПСОВ Обзор – Бяла – осигурява пречистване на отпадъчните води от гр. Обзор и гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Двойница – II категория воден обект, на 2,5 км преди вливането й в Черно море.

Отклонение от ИЕО през първото полугодие се констатира по показател общ фосфор. През 2008 год. се реализира проект по реконструкция на вторичните утаители.

 Дифузни източници на замърсяване на водите:

Замърсяване от земеделски практики и населени места под 2000 е.ж.

 Река Хаджийска и притоци

Река Хаджийска извира от района на с.Руен. В горното си течение протича в тясна долина в продължение на 1,5 км. След това навлиза в широка долина с дължина около 1,5-2 км с несиметричен коритообразен напречен профил. Левия й склон е по-висок от десния и по-стръмен. До с.Гълъбец речното корито е дълбоко, с множество меандри. Долината на реката под с.Гълъбец е тясна, със слаби наклонени и ниски склонове (5-10°). Последните са заети от културна (земеделска) растителност. Бреговете на коритото са високи около 1 м и са обрасли със стари върболаци. До с.Тънково реката образува широки лъки, а след селото постъпва в Несебърското пресушено блато и се влива в Черно море. В тази част е извършена корекция на коритото й. Състоянието на реката се следи в пункт на опорната хидрометрична мрежа-до с.Росница. Водосборът е с площ 50,1 кв.км, средна височина 275 м и средногодишен отток до 7,694 м3/сек. Отточния модул е 0,843, но той се колебае значително.

Съвременните отложения на р.Хаджийска са разпространени върху горнокредитните и палеогенските скални формации по южното бедро на еминската антиклинала.

Съвременните морски отложения-морски наноси се разполагат в крайбрежната ивица. В тях са установени находища с водоносни материали. Представител е Несебърското блато.

Съвременните морски отклонения при Слънчев бряг са представени от пясъци и черни блатни глини с дебелина 15-20 м и водоносен пласт между 6,0-9,5 м. Коефициента на филтрация е със средна стойност 123,5 м/д, а проводимостта варира о 93 до 100 м2/д.

Проведените проучвания показват, че отложенията при тези хидрогеоложки характеристики са умерено водоносни и перспективни. От друга страна не са установени в района водоносни хоризонти в терциерни седименти с практическо значение. Те са слабо водоносни с локално значение.

По поречието на р. Хаджийска са идентифицирани 6 водни тела:

 1. 1.           р. Хаджийска от извор до след с. Преображенци – вероятно в риск, възможно замърсяване от земеделски практики и депо за отпадъци.
 2. 2.           р. Хаджийска от след с. Преображенци преди яз. “Порой” – вероятно в риск от замърсяване от земеделски практики.
 3. 3.           р. Хаджийскаяз. “Порой” – наличната информация в Басейнова дирекция за Черноморски район не е достатъчна, за да се направи оценка.
 4. 4.           р. Хаджийска след яз. “Порой” до устие и притока Бяла от с. Оризаре до вливане в Хаджийска – вероятно в риск от замърсяване с битов характер и приоритетни вещества.
 5. 5.           р. Бяла от извора до с. Оризаре – вероятно в риск от замърсяване с битов характер и приоритетни вещества.

 Водно тяло р. Хаджийска от извор до след с. Преображенци представено пункт р. Хаджийска над с. Ръжица

 Количество на водите

Моментните водни количества измерени по време на пробонабиране са представени на графиката по-долу:

 Оценка на състояние на водите

След анализа на данните от мониторинга, извършен през първото шестмесечие на 2008 г., се констатира следното състояние:

 

пункт

BG2SE00061MS0028  р. Хаджийска с. Ръжица

показател

O2

БПК5

ХПК

NH4-N

NO2-N

NO3-N

PO4

сулфати

хлориди

състояние

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

УМЕРЕНО

ДОБРО

ДОБРО

ЛОШО

МНОГО

 ДОБРО

МНОГО

 ДОБРО

 Има подобрение по показателите за органично замърсяване – разтворен кислород, БПК5 и ХПК, както и по показателите за биогенно замърсяване.

Слабо влошаване състоянието на водите през разглеждания период се регистрира по азот амониев (NH4-N).

 Преглед на значимите видове натиск и въздействието в резултат от човешка дейност върху състоянието на водите:

 Точкови източници на замърсяване на водите:

Няма регистрирани точкови източници на замърсяване в района.

 • Дифузни източници на замърсяване на водите:

Наличие на депо за битови отпадъци и замърсяване от земеделски практики.

Водно тяло р. Хаджийскаяз . “Порой” – представено с пункт яз. “Порой” при водната кула.

 Оценка на качественото състояние на водите

Състоянието на водите на язовира в пункта за наблюдение през първото шестмесечие на 2008 г. е:

пункт

BG2SE00691MS029 яз. “Порой”

показател

O2

БПК5

ХПК

NH4-N

NO2-N

NO3-N

PO4

P общ

ХлорофилА (μg)

състояние

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

УМЕРЕНО

УМЕРЕНО

МНОГО ДОБРО

МНОГО ДОБРО

УМЕРЕНО

ДОБРО

МНОГО

ДОБРО

 •  Точкови източници на замърсяване на водите:

Няма регистрирани точкови източници на замърсяване в района.

Водно тяло р. Хаджийска след яз. Порой до устие – представено с пункт р. Хаджийска при с.Тънково

Количество на водите

Моментните водни количества, измерени по време на пробонабиране, са:

 Оценка на качественото състояние на водите  

Състоянието на водите в пункта за наблюдение през разглеждания период е:

 

пункт

BG2SE00061MS005  р. Хаджийска при с.Тънково

показател

O2

БПК5

ХПК

NH4-N

NO2-N

NO3-N

PO4

сулфати

хлориди

състояние

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

МНОГО ДОБРО

 В сравнение с предходната 2007 г. се констатира подобряване на състоянието по показател фосфати.

Преглед на значимите видове натиск и въздействието в резултат от човешка дейност върху състоянието на водите:

 • Точкови източници на замърсяване на водите:

“Енергия Техноинвест” ЕООД с. Тънково, общ. Несебър – инсталация за производство на етилов алкохол. Пречистените производствени води се заустват в дере – II категория воден обект. Обектът работи сезонно и  не е включен  в утвърдения списък за задължителен контрол през 2008г. и поради това не е взета водна проба през годината.

 Крайбрежни морски води

Пречиствателни станции за отпадъчни води и канализации, заустващи директно в Черно море

ПСОВ към в.с. “Елените” – е частна собственост на ВС ”Елените” с механично  и биологично пречистване. Приема отпадъчните води от гр. Св.Влас и ВС ”Елените”. Проектен капацитет Q ср.дн. – 52,8 л/сек. и Q макс. ч. – 73,9 л/с. Капацететът и е недостатъчен. Станцията не е в състояние да приеме допълнителните количествата отпадъчни води от новоизградените жилищни и хотелски комплекси в района, особено през летния сезон, когато има завишено водопотребление. Пречистените води се заустват в Черно море, северно от с. Свети Влас.

Отклонения от индивидуалните емисионни ограничения се наблюдават по показателите общ фосфор и ПАВ:

 ГПСОВ “Равда – к.к. “Слънчев бряг” – Несебър – отпадъчните води от с. Равда, к. к. “Слънчев бряг” и гр. Несебър постъпват чрез смесена канализационна мрежа. Станцията е хидравлически претоварена, като част от водите преминават само механично пречистване. Извършена е реконструкция, разширение и модернизация. В края на 2006 г. проектът е осъществен на I етап – ПСОВ SBR с отстраняване на биогенни елементи, но качеството на пречистените отпадъчни води не достига необходимите емисионни норми, за което има  наложена текуща месечна санкция.

Пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море, северно от с. Ахелой.

Отклонение от ИЕО се наблюдава и по показателя общ фосфор:

 Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения по показателите общ азот и общ фосфор е 31.12.2010 г., съгласно Програмата за прилагане на Директивата 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места.

Индустриални източници на замърсяване, формиращи и заустващи отпадъчни води директно в Черно море.

“Парадайз бийч” ЕАД – отпадъчните води се пречистват чрез локална ПСОВ и се заустват в сухо дере – II категория воден обект, вливащо се в Черно море. Обекта работи сезонно, тъй като ЛПСОВ е към хотелски комплекс в района на Свети влас. Установени са отклонения от нормите на взетата водна проба при контролната проверка и е наложена санкция за времето, през което е работил обектът.

 Подземни води

В бургаската част на крайбрежната ивица подземните води са по-ограничени в сравнение със северното крайбрежие. Оттокът на р. Хаджийска се намира върху нископланинска и хълместа област в Източна Стара планина. Наклонът на коритото е много слаб и поради това речното легло е широко, с ниски брегове. При станция “Гълъбец” реката има средногодишен отток 0.64 куб. м/сек.

 Водно тяло BG2G000000Q006 - води в кватернерно – алувиалните отложения на р. Хаджийска.

Характеристика

Реката е определена не в риск.

Подземното водно тяло (ПВТ) има площ – 175,2 км2.

Характеристика на покриващите водното тяло, пластове: глинесто-песъчлив слой.

Литоложки строеж на ВХ: чакъли с пясъчен и гравиен запълнител.

Колектор: поров.

 Контролен мониторинг

Пункт BG2G000000QМР020, с. Кошарица

Мониторинговият пункт е тръбен кладенец, чиито води се ползват за питейно-битово водоснабдяване.

Пробонабирането е извършено директно от водоизточниците.

По температура подземните води са студени (13,30С). По активната реакция – 7,6 са алкални. По минерализация водите (0,778) са пресни. По обща твърдост (7,28 мг/екв./л) –твърди. Сух остатък (0,516 г/л) <1 г/л.

От основните физико-химични показатели са изследвани І и ІІ група. Анализирани са общо 20 показателя.

Не са констатирани отклонения от стандарта за качество

 

нагоре

Почви

 

Земи, почви и земни недра

Земи и почви 

Районът на Община Несебър е изграден основно от плиоценски и кватернерни материали. (Фиг.№2)

Þ           Неоген

Неогенските седименти имат сравнително ограничено развитие около проучвания район, където се разполагат дискордантно над различните части от горнокредния разрез от Източното Средногорие (фиг.№1). Представени са от редуване на глини (чисти песъчливи или варовити), глинести пясъци, чакъли и рядко тънки пластове от лигнити. Последните са от хумусно-сапрелов тип с много ниска степен на въглефикация, а пластовете са тънки и неиздържани.

Þ           Кватернер

Кватернерните наслаги в района обхващат долинита на река Хаджийска. Имат възраст холоцен. Поделени са по генетичен принцип. Установени са езерно-блатни, алувиални и съвременни морски отложения.

 • Алувиалните образувания (aQh) са представени от чакъли, пясъци и глини. Количеството на чакълите и пясъците е относително малко. Заемат обикновено долната част на терасата, докато по-голямата част е заета от глини. Дебелината им достига до 15,0 м. По р.Хаджийска алувиалните образувания прехождат латерално в пролувиално – делувиалните образувания.

 

 

Фиг.№1. Геоложка карта на района на Несебър.М 1:100000

 

 • Морски образувания на първата тераса (mtQh) заемат голяма площ на запад от Слънчев бряг. Отложенията са представени от пясъци и дребни чакъли с добре заоблени късове. Дебелината им е около 12 м. В пясъците има много черупки от съвременната морска фауна.
 • Съвременни морски образувания (mQh) Към този генетичен тип спадат съвременните плажни пясъци. Най-широката плажна ивица се намира в района на Слънчев бряг. Плажните пясъци са предимно кварцови, средно до финозърнести.

 

Хидрогеоложки условия в общината 

Разглеждания район попада към територията на Южното Черноморие и се включва в обсега на Бургаския хидрогеоложки район.

Бургаският хидрогеоложки район е вместен в пределите на едноименната синклинореална структура, изградена предимно от горнокредни вулканоседиментни и плутонични скали. Централно място в района заема наложената горноеоценска депресия, представляваща самостоятелна хидрогеоложка структура от втори порядък.

Върху горнокредните и палеогенските скални формации, на сравнително малка площ (около 320 km2) са разпространени съвременните отложения на реките Айтоска, Ахелой, Чакърлийка (с приток Санър дере) и р Хаджийска.

В крайбрежната ивица на няколко участъка са отложени съвременни морски наноси.

Водоносни хоризонти в кватернерните наслаги 

Тези водоносни хоризонти са формирани в алувиалните отложения на р.Хаджийска. Основен практически интерес представляват подземните води в речната тераса.

Алувиалните отложения на всички реки в района на Бургас се характеризират със сходна морфология на профила си и филтрационните свойства на водоносните хоризонти включени в тях.

Общата дебелина на отложенията варира от 1,0 - 2,0 до 18,0 m. Водоносните хоризонти обикновено представляват два пласта, формирани в чакълесто-песъчливите отложения на терасите. Тяхната обща дебелина варира от 0,5 до 9,0 m. Най-често тя е между 3,5 и 6,0 m. В източна посока нараства глинестата компонента в профила на терасите и близо до езерата и морето, където се вливат реките, преобладават глините, а пясъчните пластове са под формата на лещи и прослойки с малка дебелина и най-често изолирани помежду си.

Алувиалните отложения на Хаджийска в известни участъци залягат върху терциерни формации и изграждат общ водоносен хоризонт с тях.

Филтрационните свойства на чакълесто-песъчливите пластове в алувиалните отложения са сравнително добри. Средният коефициент на филтрация варира от 50 до 150 m/d, а проводимостта от 70 до 350-400 m2/d. Срещат се стойности и за двата параметъра както по-ниски, така и по-високи.

Основното подхранване на водоносните хоризонти става от валежите и частично от други формации с които имат хидравлична връзка. Дренирането им се реализира от реките.

Получените относителни дебити при опитните водочерпения варират в интервала 0,5-15,4 dm3/s/km2, но най-характерни са стойностите между 1,5 и 2,5 dm3/s/km2. Дебитите на отделните експлоатационни кладенци обикновено варират от 6,0 до 8,0 dm3/s. В единични случаи те надхвърлят 10 dm3/s.

В съвременните морски отложения са установени 4 находища с водоносни материали – на запад от гр.Созопол, югозападно от Бургас, западно от гр.Несебър и при Слънчев бряг. Всички находища, с изключение от това при Слънчев бряг (Несебърско блато), са с малки размери и некондиционни качества на водите в тях. Поради това се приемат за слабо водоносни, с локално значение.

При Слънчев бряг морските отложения са представени от пясъци и черни блатни глини с дебелина 15-20 m. Водоносният пласт, включен в профила, е между 6,0 и 9,5 m.

Средната стойност на коефициента на филтрация е 12,5 m/d, а проводимостта варира в тесни граници от 93 до 100 m2/d.

Относителните дебити на кладенците показват количества от 1,7 до 3,8 dm3/s/m.

При тези хидрогеоложки характеристики отложенията се считат за умерено водоносни и перспективни за натрупване на значителни водни ресурси.

 

Фиг.№ 2.Хидрогеоложка карта на района на Несебър.М 1:200 000

Почви

Територията на община Несебър включва следните почвени типове:

Канелени горски почви (типични и излужени) върху хълмист и полу-хълмест релеф, имащи плитък хумусен хоризонт (20-30 см), ниско хумусно съдържание (1-3%) и ниско естествено плодородие. Те преобладават в землищата на гр.Обзор и на селата Козница, Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Кошарица и Тънково.

Алувиално-делувиални почви, разпространени по долинните разширения на речната мрежа. Черноземи се срещат само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и Оризаре – в долината на р. Хаджийска. Черноземни - срещат се само в землищата на с. Тънково. Равда, Гюлъовца, Оризаре - долината на р. Хаджийска. Подходящи са за култури, като ессеници; зимна пшеница и ечемик, а от пролетниците-с по къс вегетационенпериод-фасул, грах, фуражна царевица, ецпареза и др. Блатни почви са разположени в землището на гр.Несебър. Срещат се малки площи солончаци в землищата на гр.Несебър и гр.Свети Влас. Съдържат в горния слой токсични за селското стопанство водоразтворими соли - хлориди, сулфати, бикарбонати и нитрати.

Главно мероприятие за предпазване на почвата от засоляване е да се прекъсне връзката на повърхностните почвени хоризонти с минерализираните почвени води чрез дренажна система, отстраняването на токсичните соли - чрез промиване с прясна вода.

Дългогодишното подценяване на възможностите и необходимостта от изграждане на противоерозионни системи за борба със свлачищно-струтищните дейности е довело до особено сериозни последици. Активизирани и условно стабилизирани свлачища по крайбрежието има: на приморската част на Стара планина - свлачища Иракли; в района на гр. Несебър - свлачище северен бряг на новия град, свлачище Несебър - Студенски лагери; свлачище западно от н. Равда и участък нос Акротирия.

          40% от земите на селското стопанския фонд и горския фонд са подложени на ветрове и водна ерозия. Почвите в Старо планинската част на общината поради наклонения терен, множеството долове и оврази е подложено на водна ерозия - средна до силна степен. Равнинната част е подложена на частично на ветрова ерозия. С дългосрочно отрицателно въздействие се очертават елементите на правилната технология на отглеждане на културите, които поради различни причини не се спазват - обработка на почвата, прекалено редуцираните нива на минерално торене, употребата на пестициди, запустели ниви и т.н. Почвеното замърсяване е функционално и териториално обвързано с интензивната употреба на минерални и синтетични торове за растителна защита в селското стопанство.

Характерно за почвите в общината е и тяхната засоленост в района на Несебър и гр.Св Влас. Засоляването е предимно хлоридно-сулфатно. Неправилното напояване може да доведе до вторично засоляване което е свързано с покачване на нивото на подпочвените води. Корекцията на долното течение на р. Хаджийска освен че предпазва наоколо, земите от разливане на водите й извън, спомага и за намаляване на нивото на подпочвените води. Отпадъците от промишлеността, бита и селското стопанство са един сериозен замърсител, както и складовете на растителна защита.

В резултат на антропогенното въздействие са нарушени и 400 дка в района на Сл. бряг от кариерна дейност.

 

 

нагоре

Отпадъци

 

Списък на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на Община Несебър  


Регистър на площадки, приемащи  отпадъци на територията на Община Несебър

 

Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци на Община Несебър

 

програми за управление на отпадъците


Община Несебър е разработила и изпълнява Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 – 2020г., приета с Решение № 262 и Протокол № 8 от 27.07.2016г. на Общински съвет – гр. Несебър.


Програма обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците на територията на Община Несебър, произтичащи от Закона за управление на отпадъците. В нея се включват мерки за предотвратяване образуването на отпадъците, събирането, транспортирането, третирането, оползотворяването и обезвреждането на различните потоци отпадъци, образувани от жизнената дейност на гражданите, от административни, търговски, производствени и други източници.

В общинската ПУО 2015 -2020 са поставени следните цели:

Генерална дългосрична цел: Ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им.

Стратегическа цел 1:   Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Стратегическа цел 2:  Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им. 

Стратегическа цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

 Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците. 

 

Регионална програма за управление на отпадъците - регион Бургас, 2017-2020 .

Програмата е изготвена на основание чл. 52, ал. 6 от ЗУО и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.

 


Събиране и транспортиране на отпадъци

В Община Несебър е въведена ефективна система за организирано сметосъбиране, чрез поставяне на контейнери. Организираното събиране и транспортиране на отпадъците се извършва от Общинско Предприятие Управление на отпадъците Несебър. Съдовете се подменят и допълват при необходимост, и се обслужват по график от специализирана техника.

На този етап 100% от населението на общината е обхванато от организираната система за събиране на битовите отпадъци.


Инфраструктурата за третиране и обезвреждане на отпадъци

Община Несебър е партньор на Община Бургас при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, включваща: “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово и две претоварни станции в Несебър и Карнобат. Регионалното депо е изградено на територията на с. Полски извор, Община Камено с обща площ 27.9 хектара. Въведено е в експлоатация от 25.05.2015 година. Регионалното депо е комплексен обект включващ необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови и строителни отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас в т.ч.:

- Клетка 1 и площадкова инфраструктура;

- Инсталация за сепариране насмесени битови отпадъци;

- Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци;

- Площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата;

- Екопарк за временно съхранение на опасни и други специфични отпадъци от домакинствата.


Претоварна станция Несебър

Претоварна станция за отпадъци (ПСО) - гр. Несебър е разположена в землището на с. Равда, с основна площадка от 12,1 дка. Отредения терен се намира на 5 km западно от гр.Несебър. ПСО - Несебър обслужва общините Несебър и Поморие, а разстоянието до регионалното депо е 55км. На територията й са разположени: съоръжение за компактиране и претоварване на битови отпадъци за транспорт до Регионалното депо с капацитет 1000 - 2500 тона на месец и 15 000 тона годишно, съоръжение за третиране на строителни отпадъци с капацитет от 20 т/час, площадка за компостиране и сепариране, административна сграда и площадкова инфраструктура.

Сметосъбиращите автомобили от Община Несебър транспортират отпадъците до претоварната станция. Там отпадъците се уплътняват в контейнери и се транспортират за обезвреждане до регионалното депо.


Разделно събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци /МРО/

Относно задълженията ни по чл. 19, ал. 3, т. 7 и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО за организиране на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци, образувани от домакинства, обществени и административни учреждения, училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти на територията  на община Несебър, са предприети от страна на Община Несебър действия:

 

сключен Договор №93/29.03.2012 г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки между Община Несебър и „ЕКОБУЛПАК” АД – гр.София, Допълнително споразумение №320/17.12.2012 г. и Анекс № 106/10.04.2013 г.;


сключен Договор №82/21.03.2013 г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване между Община Несебър и “ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ”АД–гр.Варна и Допълнително споразумение № 221/05.06.2013 г.;

 

сключен Договор №471/01.08.2019 г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на излезли от употреба гуми между Община Несебър и “РЕЗЕРВИМПЕКС” ЕООД –гр. Бургас;


сключен Договор №81/21.03.2013 г. за сътрудничество в областта на разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори между Община Несебър и “ТРАНСИНС БАТЕРИ” ООД, гр.Варна и Допълнително споразумение №220/05.06.2013 г.;


сключен Договор №243/13.06.2013 г. за организиране на дейности по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и по повторна употреба, рециклиране и /или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства между Община Несебър и „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД – гр. София;


Община Несебър осъществява постоянен контрол относно разделното събиране на специфичните потоци масово разпространени отпадъци и при констатиране на нарушения съставя санкции.

 

 

нагоре

Биоразнообразие

 

 

Защитена местност ”Калината” – заливна, лонгозна гора, истински оазис, китка съхранила вековни ясени, дъбове, брястове и много храсти на площ от 960 дка растат дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения, включващи 75 растителни вида, от които 27 декоративни и 19 лечебни. Обявена е с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче и на уникално растително съобщество. Защитената територия е обявена със Заповед № 1938/03.07.1970 г. на Министерството на горите и горската промишленост /обн. В ДВ бр.65/1970г./, като със Заповед № 871/07.11.1991г. на МОС и Заповед РД - №1459/12.12.2003г. на МОСВ е разширена площта и. Тя е от лонгозен тип, представител на обширните някога горски съобщества край някогашното Несебърско блато, от което до нас са достигнали около 75 растителни вида, 19 от които са лечебни, а 5 са с природозащитен статус. Най-ценният представител е блатното кокиче (Leocojum aestivum L), чието находище е на повече от 20 ха

Защитена местност “Ортото - Запазена високостъблена гора, в която не са водени главни (възобновителни) сечи за повече от сто години, намираща се приблизително на три километра по въздушна линия от връх “Свети Илия”. Защитената местност “Ортото (587,6 ha) e обявена с цел опазване на характерен ландшафт, естествени вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества.

           Защитената местност “Иракли” (42,3 ha) е обявена с цел опазване на типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици. Разположена е в землището на с. Емона, северно от Несебър. Района представлява ботанически оазис.

           Защитената местност “Смриките” (48,9 ha) е разположена в землището на гр.Несебър. Обявена е с цел опазване естествено находище на червена пираканта и включващото го растително съобщество.

           Защитената местност «Пясъчна банка Кокетрайс» (760 ha) e обявена с цел опазване на характерна бентосна фауна. Разположена е в акваторията на Черно море.

           Природната забележителност “Нос Емине” (50 ha) е обявена с цел опазване на забележителни геоложки и ботанически обекти.

           Природната забележителност “Пясъчни дюни” е разположена в местността “Бабата” при КК ”Слънчев бряг”. Обявена е за опазване на уникални геоложки образувания.

          Природната забележителност “Пясъчни дюни” обхваща 5 пясъчни дюни в КК «Слънчев бряг».

По известните представители на фауната в региона са:

 • Благороден елен - рогата на благородния елен имат най-малко 5 израстъка. Зимно време среща затруднения в намирането на храна и често гладува и разчита на запасите натрупани през лятото и есента. Денем почива на някое скришно място и не излиза до свечеряване. Обикновено живее на малки стада, съставени само от мъжки или женски индивиди, които се смесват само в размножителния период. По-малко свързан е към определена територия от другите представители на семейството. Въпреки големите си, със заострени шипове и крайно опасни рога, когато са заплашени и мъжките и женските се защитават удряйки силно с предните си копита.

 • Лисица - гърбът на лисицата е златисто кафяв. По принцип окраската й силно варира. Дължина на тялото до 90 см, а на опашката до 60 см. Местообитанието и е крайно разнообразно: скалисти места, разредени гори, долини на реки и др. Лисицата е нощно животно. Храни се с мишки, птици, зайци, гущери, насекоми и др. Брачният период е през януари и февруари. Продължава бременността до 56 дни. Ражда до 8 малки, рядко повече.
 • Сърна - през лятото окраската на сърната е светлокафява до червена, през зимата-сива. Към средата на есента започва да линее, през ноември падат рогата на мъжкия, през декември на мястото на старите израстват нови рога, които в наалото са хрущялоподобни, а през май са вече напълно развити. Дължината на сърната стига до 120 см. Тя е нощно животно.
 • Дива свиня - окраската на дивата свиня е сиво-кавява до черна. Дължината на тялото достига до 190 см., а теглото до 300 кг. Живее в планините, обрасли с гъста растителностъ и храсти, през зимата слиза в равннините. Тя образува стада, малки и по-големи в зависимост от количестворо на храната. Тя е всеядно животно.
 • Чакал - чакалът прилича донякъде външно на вълка, но е доста по-дребен от него. Дължината на тялото му достига 71-85 см, тежината - 7-14 кг, а височината в холката - 45-50 см., Чакалът обитава гористи местности, най-често близо до открити пространства. Предпочита да живее в млади иглолистни гори и в сечища. Среща се още в гъстата растителност по бреговете на реки и някои други водоеми, заселва се и в обработваеми земи, в дерета, сред скали и полезащитни пояси. Размножителният период на чакала е през зимата, от януари до началото на март. При този хищник двойките се образуват трайно, за цял живот. Мъжкият чакал участва дейно при устройството на бърлогата, а по-късно и при изхранването на малките. Чакалът има един твърде характерен навик. Той е активен предимно нощем. Често преди да излезе да ловува, той започва да вие високо, като гласът му наподобява някакъв жален плач. От време на време виенето се прекъсва от своеобразен лай. Щом завие първият чакал, към него веднага се присъединяват други негови събратя, които се намират наблизо.
 • Черен щъркел - Оперението на черния щъркел е почти негативен обрез на белия щъркел и за разлика от него обитава най-рядко посещаваните от човека равнинни и полупланински широколистни гори и труднодостъпни скални масиви. По време на есенния прелет черните щъркели образуват неголеми ята (до 150-200 птици) или пък се придвижват на юг заедно с огромни ята бели щъркели. През зимата не се срещат у нас. Черният щъркел е напълно защитен вид без изключение.
 • Гривяк - Гривякът е най-едрият наш див гълъб. Неговото тяло достига 41-45 см дължина, масата му - 284-690 г, а размахът на крилата му е 75-80 см. Общият цвят на оперението е синкавосив. Перата по шията са със зеленикав метален блясък, като от двете и страни има по едно бяло петно. Гушата е с виненочервен оттенък, а по тъмносивите крила има по една бяла ивица. Опашката е сива, с широка сивочерна препаска на края си. Човката е оранжевочерна, жълтеникава към върха си. Краката са червени. Гривякът си търси храна сутрин и привечер на открити места, а иначе се крие обикновено в гъстите корони на дърветата. Той се храни с житни семена, семена на плевели и треви и с плодовете на някои храсти и дървета (глог, трънка, шипка, дъбов и буков жълъд). Гривякът е ценна ловна птица и широко разпространена у нас. В природата тя става понякога жертва на царския орел, бухала и гащатия мишелов.
 • Гарван гробар - наричан още и само гарван е най-едрата птица от семейство Вранови. За разлика от други представители на семейството, той е самотник и може да се види най-често по двойки или в изключително редки случаи на малки ята. Всеяден, храни се предимно с мърша и дребни животни, но също така обича и насекоми, червеи. Ако му се наложи се храни и с плодове. В природата изпълнява, редом с лешоядите, ролята на санитар. В някои случаи се изявява като активен хищник и напада дребни птици и бозайници (зайчета, плъхове, къртици и пр.).

 • Шипобедрена сухоземна костенурка - Разпространена е от морското равнище до 1300 м. н. в. Предпочита открити пространства с тревиста растителност, през летните горещини често навлиза в храсти и гори, долове и дерета. Както предходния вид и този е дневно активен, хранителния спектър не се различава от този на предходния вид. През летните месеци юни, юли снася на два или три пъти по 2-8 почти кълбовидни яйца с варовикова черупка, които заравя на препечени места, малките се излюпват след 70 до 100 дни. Установено е, че много често те излизат на повърхността едва на следващата пролет (зимуват в мястото, където са се излюпили). Продължителността на живот на този вид е около 110-120 год.

 • Крехар - Слепокът е безкрак гущер. Тялото и опашката са покрити с малки люспи, прилепнали плътно една до друга, което прави тялото гладко и лъскаво. Окраската е тъмнокафява с бронзов оттенък. При доближаване не бяга, затова се нарича ,,слепок". На дължина достига до 60 см.
 • Смок-мишкар - Среща се в букови гори, храсталаци, скалисти места и др. Често влиза в обори, плевни и стари селски къщи. Затова още се нарича "домошар". Много добре се катери по дърветата. Среща се в цялата страна. В планините до 2000 м надморска височина. Смокът-мишкар не е отровен, но когато не може да избяга захапва нападателя си и забива силно острите си зъби в тъканта, като държи продължително време без да пуска. При потапяне във вода, смокът веднага освобождава захапаното. Понеже унищожава вредни гризачи, се счита за полезен.
 • Жаба дървесница - Тази жаба е обитател на влажните гори и храсталаци. Характерна е за цялата страна. Наречена е дървесница, защото на върха на пръстите има малки вендузи, с помощта на които се катери по храстите и дърветата. Жабата дървесница се приема за полезна, защото в храната и влизат вредни насекоми.

 

Морски екосистеми

Обхвата на морските екосистеми съвпада с територията на водите на Черно море от р. Фъндъклийска до Бургаската низина и прилежащите към тях плажни и щормови ивици. Основните параметри, характеризиращи морските екосистеми на района, са свързани с количеството и качеството състояние на фитопланктона, зоопланктона, зообентоса и представители на ихтиофауната като биологични компоненти и достигнатите нива на замърсяване на водното замърсяване по отношение на органичните вещества, нефт и нефтопродукти.

 • Фитопланктон: Изследванията на структурните параметри и количеството развитие на фитопланктона в българския сектор на Черно море датира от 1954 г. Те се провеждат по четири стандарти профила - н. Калиакра, н. Емине и Маслен нос.

В Качествения състав на фитопланктонните популация доминиращи почти през цялата година са диатомеите и динофлагелатите, които имат сезонна изменчивост. Най-голямо развитие получават през зимата, а вторите- през късно пролетния, летния сезон. Еугленофитите са характерни само за най-близката крайбрежна акватория. Близката крайбрежна зона близо до 3 мили от брега, подложена на най-силно антропогенно въздействие е с най-ниско количествено развитие на фитопланктона и локални цъфтежи; 10-20 мили зона под влияние на континенталния вток в северозападната част на Черно море и специфичните за западнат му част циклонални течения, е с характерни регионални цъфтежи и 30-40 милна открито-морска зона, с относително ниско количество развитие и относително постоянен качествен състав на фитопланктона. В сезонен аспект, в акваторията, подложена на въздействие на антропогенна еутрофикация, максимума в количественото развитие на фитопланктона е през пролетните месеци, докато в открито море през лятото фитопланктона е най-беден. Под въздействие на естествени и антропогенни фактори и особено нарасналата еутрофикация е получена съществена промяна в структурната и функционирането на фитопланктона.

Основните тенденции се изразяват в следното:

- изменение на съотношението на таксономичните отдели Bacillariophyta-Dinophyta

- значителни увеличаване на броя, честотата и на продължителността на фитопланктоните цъфтежи стават почти ежегодни а регионалните цъфтежи са циклични.

- съществена промяна в качествения състав към доминиране на динофити и хризофити до появата на нови за българското крайбрежие и черноморската флора фитопланктони видове: Phaeocystis pouchettii, gassenerium mochimaensis, Oxyphisis, както и значително увеличаване в количественото развитие на масовите видове – от 10 до 100 пъти.

- промяна в сезонната сукцесия като индуцирани в резултат на еутрофикацията.

Всичко това влияе негативно на морската екосистема. Прогресивното намаляване на дълбочината на еуфотичния слой и прозрачността на водата в близката крайбрежна акватория до по-малко от 1 м по време на цъфтежа. Това дава основание в условията на еутрофизация фитопланктона да се класифицира като един от ключовите фактори за екологичния дисбаланс на Черно море.

 • Макрофитобентос (водорасли). Видовия състав на водораслите през нашето черноморско крайбрежие е представено от 157 вида, които са 53% от цялата черноморска макрофлора. Тези видове принадлежат към 82 рода, 43 семейства и 25 класа от Червени, Кафяви и Зелени водорасли. Най- богати са Червените водорасли.

През последните години са наблюдавани рязко редуциране на популацията от водорасли до степен на пълно изчезване на редица видове.

 • Зоопланктон. При нормална хидрологична зима развитието му е при температура 4 0С. В тези температури в биомасата доминира Acartia clause, Paracalanus parvus, Othona similes Pseudocalanus elongates. Най-ниска е пролетната биомаса при н. Емине - 35.39 мг/м3.

Средната биомаса, състава и структурата на зоопланктона имат сезонен характер, което показва строгата им зависимост от годишната термична променливост на водата.

В крайбрежната зона най-висока биомаса имат N.scintilans и кладоцерните видове. Този зоопланктонен комплекс се счита като индикатор за повишената еутрофикация и определя високата степен на промени в биологичния потенциал и интензивността на фосфорното рециклиране.

През последните години се появи хищник ктенофората Mnemiopsit leidy. Храни се с рибни яйца и ларви, което рефлектора върху техните числености.

Причината за масовото развитие по всяка вероятност е високото ново на еутрофикация и бърза репродукция.

 • Зообентос. Изследванията върху него по нашето крайбрежие са представени след 1932 г., когато са установени 249 вида. След видовият състав е добре изучен. След последни данни общия им брой на видовете е 1370, които принадлежат към 12 типа. А най-голямо разнообразие се отличава Arthropoda - 492 вида. На второ място могат да се поставят червеите - 338 вида.

Първите чувствителни промени в зообентосните съобщества са установени преди около 15 години, характеризиращи се с навлизането и аклиматизацията на нови имигранти в българската акватория на Черно море.

В биоценологично отношение са обособени три основни зони - супралиторал, медиолиторал и сублиторал, подразделени на 12 зооценози. Като най-богата на видове се характеризира пясъчната зооценоза (142 вида), следвана от митилусовата - 90 вида. Главните зообентосни групи са Молюските, Полихетите и Ракообразните. Изследванията по профил на н. Емине показват, постоянство по показателя плътност на зообентоса. Биомасата на молюските в някои сезони достига 97% от общата маса. В следствие на обезкислородяването на продънните води в постцъфтежния период през летния сезон в някои зони по крайбрежието е регистрирано масова смъртност през последните години. Най-поразените видове от хипоксията са десетокраките раци, ракът-плувец (Macropipus holsatys) и ракът Упосебия. Установена е тенденция на рязко спадане на видовото разнообразие в дълбочина, особено в зоната от 84 до 140 м.

Горски екосистеми:

Дивата флора, уникална с голямото видово разнообразие от дървесни, храстови и тревни видове е природно наследство с естетическа, рекреационна, икономическа и със своя собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения. В района растат редки, защитени от Закона за защита на природата и застрашени от изчезване видове включени в „Червената книга на Р. България”. Някой от най-често срещаните представители на биорзанообразието в района са:

 • Цер - Ниско дърво с мощна - разперена встрани корона. Кората е дебела, сиво-черна, грубо и дълбоко напукана. Големината, формата и нарязването на листата са силно променливи. Обикновено са дълги 5-14 см, тъмно-зелени на цвят-кожести и груби, приличат много на листата на дъба. Жълъдите узряват за около 2 години. Церът е невзискателен към почвени условия, издържа на ветровити терени и замърсен въздух. Церът се нарича така, тъй като по здравина се смята на «царят» на дърветата. Дървесината е изключително устойчива дори и на водна среда.
 • Космат (бял) дъб – Дърво с не-големи размери. Средната му височина е 10-15 до 20 м., нерядко може да бъде срещнат в храстовидни размери. В млада възраст листата са окосмени и от двете страни, в последствие само отдолу. Жълъдите са събрани на по 2-5 на групи. Този дървесен вид е силно сухоустойчив.
 • Обикновен повет - буйнорастящ увивен храст с дължина на стеблата до 15-20 м. Дребни, жълти цветчета.
 • Мъждрян - Високо дърво, средно стига до 10 м., но може да израстне и до 20 м. Рзвива закръглена корона и има сивопепелява гладка кора, сиви или светлокафяви окосмени пъпки. Цъфти от май до юни в продължение на три седмици, като плодът е крилатка с изпъкнало орехче.
 • Черен бор - Това дърво стига до височина 40-45 м. Короната в млада възраст е конусловидна, а в зряла-направилна до чадъровидна. Кората е напукана и на цвят е тъмна - почти черна понякога. Иглите са дълги, зелени и твърди, с полокръгло напречно сечение. Черният бор е светлолюбив и сухоустойчив вид. Той е студено устойчив.
 • Лечебен камшик (жълтото цвете) - Светлолюбиво растение, което расте еднакво добре на умерено влажни и на сухи почви. Това е многогодишнотревисто растение, високо от 30 до 150 см., покрито с власинки. През лятото източената като камчик връхна част се превръща в дълга 30 см. класовидно съцветие, отрупано със златисти цветове. Народната медицина използва цялата надземна част на растението, която се събира в перида на цъфтенето (юли-септември), като в последствие се суши. Билкат регулира действието на черния дроб и жлъчката и се препоръчва като допълнителна терапия при хепатит и др.
 • Бял равнец - този вид се среща в цялата страна, расте еднакво добре по откритите и затревените места, в храсталаци или разредени годи, стига да са достатъчно светли, а почвата суха. Белият равнец е многогодишно тревисто растение. Той е важна част от съвременната медицина и фармакология, а в народнато лечебна практика се изполва цялото растение или само цветовете му, които се берат малко преди пълното им разцъфтяване, като се режат близо до горното им разклонение без стъблената част, сушат се на слънце, после на сянка или в сушилня. Ипзолва се за лечение на стомашни проблеми, възбуждане на апетита, при жълтеница и като кръвоспиращо средство.
 • Червено подъбиче - Многогодишно тревисто растение което се среща в полски и предпланиснски райони в смесени гори и по горски поляни с надморска височина до 1000 м. Надземната част се бере в периода на цъфтенето-юни, август. В народната медицина билката се използва за подобряване действието на храносмилателния тракт, против гастритни и язвени болки.
 • Черен бъз - Растението се среща навсякъде по влажните гори и места, из планините се намира на надморска височина над 1500 м.. Цветовете действат противовъзпалително, патогенно, секретоличтично и отхрачващо, при възпаление на дихателните пътища и простудни заболявания.

 

Често срещани представители на гъбите в региона са:

 • Пърхутка - формата най-често е крушовидна или бухалковидна, външната обвивка се състои от многобройни шипчета и зрънца, които лесно опадват и накрая изчезват;
 • Манатарка - това е една от най-разпространените и популярни гъби. Това е най-лесно намираната у нас дива гъба тъй като е лесна за разпознаване, добра за консумация, лесно запазима, и желана за внос от други Европейски държави. Сравнително трудно се намират обикновени манатарки без инфестации на ларви. Среща се най-често в иглолистни гори но не е рядка и в широколистни. Гъбата е в симбиоза с дърветата.
 • Печурка - Характерни за тези гъби са розовите пластинки, по-късно покафеняващи, и кафяв споров прашец. Младите гугли са кълбовидни а пластинките са скрити поради наличието на було. По-късно булото се разцепва оставяйки пръстенче около стъблото.

За растенията от Приложение № 4 на ЗБР ползването се регулира чрез режими за опазване, които се въвеждат с периодични Заповеди на министъра на околната среда и водите. Най-използваният вид включен в Приложението е блатното кокиче (Leucojum aestivum). То се събира заради съдържащия се в него алкалоид галантамин, от който се произвежда лекарството “Нивалин”. За региона на РИОСВ-Бургас от МОСВ са определени няколко находища, от които е разрешено добиването на блатно кокиче, за Община Несебър е ЗМ ”Калината”, Община Несебър.

На територията на Община Несебър, са обявени следните защитени зони:

Защитена зона по птици:

Защитена зона “Емине” с код BG 0002043 в землищата на с.Баня, гр. Свети Влас, с.Гюльовца, с.Емона, с.Козница, с.Кошарица, с.Оризаре, гр.Несебър, гр.Обзор, с.Паницово, с.Приселци, с.Равда, с.Раковсково, с.Тънково, с обща площ 667505.150 дка, от които 176.538 кв.м. морски пространства. Защитена зона “Емине” е обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. от Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.69/2009г.)

 

карта на ЗЗ “Емине” с код BG 0002043

 Защитна зона “Камчийска планина” с код BG0002044, в землищата на с.Козница, с.Приселци, гр.Обзор, с.Раковсково с площ 88 883.76 ха.

 

 карта на ЗЗ “Камчийска планина” с код BG0002044

 Защитени зони по хабитати

Защитена зона “Ахелой-Равда-Несебър” с код BG 0000547 в землищата на гр.Несебър, с.Равда, с.Тънково, с площ 3925.51 ха.

 

Карта на ЗЗ “Ахелой-Равда-Несебър” с код BG 0000547

 Защитена зона “Емине-Иракли” с код BG 0001004 в землищата на с.Емона, с.Баня, гр.Свети Влас, гр.Обзор, гр. Несебър с площ 11282.80 ха.

 

 карта на ЗЗ “Емине-Иракли” с код BG 0001004

 

Защитена зона “Камчийска и Еменска планина” с код BG0000133, в землищата на с.Козница, с.Приселци, с.Панициво, с. Раковсково, с площ 63678.47 ха.

 

Карта на ЗЗ “Камчийска и Еменска планина” с код BG0000133

 

нагоре

обяви и съобщения

01.06.2023г. СЪОБЩЕН

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

19.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически ...

обяви и съобщения

17.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър проведе на 9 май 2023 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Община Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община ...

обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър съобщава на гражданите и заинтересованите физически и ...

обяви и съобщения

02.05.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

25.04.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

25.04.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

25.04.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

13.04.2023г. Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, ...

обяви и съобщения

27.03.2023Г. Община Несебър уведомява, че в общинска администрация е входирано уведомление за инвестиционно предложение „ Поливане на тревни ...

обяви и съобщения

20.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.03.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

30.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация на спортни игрища в училищен двор на ОУ „Васил Левски“ в УПИ І, ...

обяви и съобщения

30.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

25.01.2023  На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за ...

обяви и съобщения

24.01.2023 ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

23.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

12.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически ...

обяви и съобщения

10.01.2023г. заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново улично осветление на Западна алея на път ІV-90046 от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2 по КК на с.Кошарица, Община ...

обяви и съобщения

10.01.2023г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по силата на Договор с Община Несебър, започна актуализирането на Програмата за намаляване нивата на ...

обяви и съобщения

05.01.2023г. Община Несебър обявява

обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КК на с.Равда, ...

обяви и съобщения

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ползване на воден обект – река Бяла река по изпълнение на обект: Обособена позиция №4, Обект: ...

обяви и съобщения

08.11.2022г. Община Несебър обявява за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на ...

обяви и съобщения

07.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за ...

обяви и съобщения

02.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

02.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община  Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

12.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

11.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

10.10.2022г. Община Несебър организира на 20 октомври 2022 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци между о.т.427 и о.т.437 ...

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

07.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), ...

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

ОБЯВА 14.09.2022 г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.4.66, по КК на гр. Св. Влас, между о.т. 52 и о.т. 96, Община ...

обяви и съобщения

05.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

25.08.2022г. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Порой“, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване.

обяви и съобщения

24.08.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

24.08.2022г. СЪОБЩЕНИЕ Община ...

обяви и съобщения

23.08.2022г. Съобщение, относно инициатива на Степ груп“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо ...

обяви и съобщения

22.08.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

17.08.2022г. ОБЯВА

обяви и съобщения

03.08.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки през месец юли 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец юли в периода 12.07.2022 г. – 26.07.2022 г. са извършени 

Да защитим кестените

От 20 години насам кестените в България боледуват, като проблемът с всеки изминал сезон обхваща все по-големи райони и засилва вредното си влияние. Причината се крие в един смъртоносен за фотосинтезата вредител, наречен ...

Извършени дезинсекционни и дератизационни обработки през месец май и юни 2022г.

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец май в периода 20.05. – 27.05.2022 г. и м. юни – 23.06.-30.06.2022 г. са ...

обяви и съобщения

22.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

07.07.2022г. Община Несебър информира гражданите и всички заинтересовани страни, че на 12.07.2022г. и 13.07.2022г. Сдружение с нестопанска цел ...

обяви и съобщения

07.07.2022г. На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на БДЧР Варна обявява инициатива ва „Евробилд“ ООД за издаване ...

обяви и съобщения

05.07.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община ...

обяви и съобщения

01.07.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

01.06.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

04.05.2022г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват ...

обяви и съобщения

27.04.2022г. Община Несебър организира на 18 май ...

обяви и съобщения

14.04.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

14.04.2022г.  На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

обяви и съобщения

08.04.2022г.  На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Несебър обявява за изготвено уведомление за инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море“ с възложител Агенция „Пътна ...

обяви и съобщения

24.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

09.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има има ...

обяви и съобщения

07.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

обяви и съобщения

07.03.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има ...

обяви и съобщения

21.02.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

07.02.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

07.02.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

03.02.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

26.01.2022 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

07.01.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на „Улично осветление на временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.22 до о.т. 41 по ...

обяви и съобщения

21.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

15.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

14.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

08.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за има инвестиционно предложение за „Авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по западната ...

обяви и съобщения

08.12.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

03.12.2021г. Като участник в събития организирани от 

обяви и съобщения

23.11.2021г. Съгласно изискванията на чл.95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър обявява инвестиционно предложение „Засаждане и отглеждане на трайни насаждения – овощни дръвчета и изграждане на сондажен ...

обяви и съобщения

19.11.2021г.  Съобщение на Община Несебър, съгласно изискванията на чл. 4, ал.2 на НУРИОВОС за инвестиционно предложение на Сдружение ...

обяви и съобщения

11.11.2021г. На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община ...

обяви и съобщения

05.11.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

05.11.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

05.11.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

27.09.2021г. Съгласно изискванията на НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява за постъпило в общината 

обяви и съобщения

10.09.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

09.09.2021г. Община Несебър организира на 14 октомври 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

Съобщение Съгласно изискванията ...

обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че на 10.08.2021 г. са ...

обяви и съобщения

11.08.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

11.08.2021г. На основание чл.4, ...

обяви и съобщения

11.08.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

05.08.2021 На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на „СИИ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД ...

обяви и съобщения

04.08.2021 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Заснемане и възстановяване на архитектурен проект и изготвяне на ...

обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че в ...

обяви и съобщения

16.06.2021г.  Съобщение Съгласно чл.15, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП), Община Несебър обявява

обяви и съобщения

Извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки от 21.06.2021г. до 26.06.2021г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че в периода 21-25.06.2021 г. се извършват следните дезинсекционни ...

обяви и съобщения

21.06.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

14.06.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

09.06.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че в периода 17-21.05.2021 г. са извършени следните дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места - ...

обяви и съобщения

20.05.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

обяви и съобщения

18.05.2021г. Съгласно чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община ...

обяви и съобщения

07.05.2021г. Община Несебър организира на 27 МАЙ 2021 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

обяви и съобщения

28.04.2021г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Обявява: инициатива ...

обяви и съобщения

11.03.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

12.02.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

10.02.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

10.02.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

08.02.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

08.02.2021г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

16.12.2020г. Съгласно изискванията на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Община Несебър, обявява инвестиционно ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “АСЯ ТРЕЙД” ООД, гр. ...

обяви и съобщения

24.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на “Водоснабдяване и ...

обяви и съобщения

09.11.2020г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА инициатива на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ...

обяви и съобщения

03.11.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

29.09.2020г. Съобщение

обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че през месец  септември 2020 г. бяха извършени следните ...

обяви и съобщения

24.09.2020 г. На основание чл.62 а, ал.3, т.1 и чл. 64 от Закона за водите, Община Несебър ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕРМАСКА“ ООД, с. ...

Съобщение за обществен достъп

09.09.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява обществен достъп за изразяване на становища от заинтересуваните лица за постъпило искане от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя жилищни сгради и ново ...

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите, че във връзка със постъпили сигнали и жалба от граждани за системно нарушаване качеството на въздуха и наличие на неприятни миризми в района на кв.„Камелия”, гр.Несебър, със ...

обяви и съобщения

10.08.2020г. О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

обяви и съобщения

01.07.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

24.06.2020 На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило ...

обяви и съобщения

08.06.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Съобщение за обществен достъп

21.05.2020 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 10, т. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, осигурява ...

обяви и съобщения

16.04.2020г. Община Несебър уведомява, че организира кампания от 18.05.2020 г. до 27.05.2020 г. за разделно събиране на излязло ...

обяви и съобщения

12.05.2020г. Община Несебър уведомява, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на ...

обяви и съобщения

07.05.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

обяви и съобщения

07.05.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

обяви и съобщения

27.04.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно ...

обяви и съобщения

22.11.2019 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило искане от ...

Обяви и съобщения

...........

обяви и съобщения

06.02.2020г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и сондажен кладенец в УПИ XV-616,617,618,кв.55 по плана на с.о. ...

обяви и съобщения

24.01.2020г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

22.11.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложене ...

Обяви и съобщения

20.11.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

15.11.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

13.11.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

12.11.2019г. На 07.11.2019 г. експерти отдел „Екология”, Община Несебър съвместно с граждани от гр. Несебър, Мария Богданова и ...

Обяви и съобщения

12.11.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

29.10.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

17.10.2019г. На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

10.10.2019г. На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

03.10.2019г.

Обяви и съобщения

19.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

19.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

11.09.2019г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на обект: „Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на помещение в ...

Обяви и съобщения

11.09.2019г. Община Несебър информира гражданите, че бяха извършени дезинсекционни ...

Обяви и съобщения

04.09.2019г. „Да изчистим България” на 14 септември 2019 г.

Обяви и съобщения

03.09.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

27.08.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

20.08.2019г. На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

14.08.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

12.08.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на Община Несебър, че на:

Обяви и съобщения

07.08.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на гр. Свети Влас, че на 09.08.2019 г. ще се извършат обработка на зелени площи и ...

Обяви и съобщения

29.07.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на гр. Несебър, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г.  и съставен ...

Обяви и съобщения

22.07.2019г. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

17.07.2019г. Община Несебър информира гражданите, че на 10,11.07.2019 г. бяха ...

Обяви и съобщения

17.07.2019г. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

16.07.2019г. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

11.07.2019г. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило ...

Обяви и съобщения

28.06.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите на гр. Несебър, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г. към ...

Обяви и съобщения

25.06.2019г. Община Несебър информира гражданите, че на 26.06.2019 г. ще бъде извършена обработка с топъл аерозол срещу ...

Обяви и съобщения

12.06.2019г. На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е ...

Обяви и съобщения

12.06.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, уведомяваме че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕЙНДЖЪЛ-ДАЙВЪРС“ ООД, гр. Бургас за ползване на воден обект – Черно море

Обяви и съобщения

АНКЕТНА КАРТА – ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обяви и съобщения

10.06.2019г. Община Несебър уведомява гостите и гражданите по населени места, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г. и ...

Обяви и съобщения

06.06.2019г. Община Несебър информира гражданите и гостите на града, че утре - на 07.06.2019г.  рано сутринта ще бъдат извършени ...

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява гостите и гражданите по населени места, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г. към 05.06.2019 г. и ...

Обяви и съобщения

23.05.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Кметство Обзор и Община Несебър е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

22.05.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

16.05.2019г. Община Несебър информира гражданите, че до края на месец май ще бъдат извършени дезинсекционни ...

Обяви и съобщения

14.05.2019г. Община Несебър, уведомява за издадено

Обяви и съобщения

09.05.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

ОБЯВА От 23.04.2019 г.   Съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и кметство Обзор е постъпила Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за следното инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

19.04.2019г. Община Несебър съобщава, че на 16.04.2019г. бяха извършени дезинсекционни ...

Обяви и съобщения

18.04.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за: „Консервация, реставрация, експониране и адаптация по автентични данни на НКЦ „Вятърна ...

Обяви и съобщения

17.04.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

12.04.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

11.04.2019г. Община Несебър, уведомява че на 16 май 2019 год. организира кампания за разделно ...

Обяви и съобщения

09.04.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

25.03.2019г. Община Несебър обявява

Обяви и съобщения

14.03.2019г. Изх. №91-97-29/11.03.2019г. ...

Обяви и съобщения

13.03.2019г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива ...

Обяви и съобщения

11.03.2019г На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, има изготвен ...

Обяви и съобщения

05.03.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за: „Реконструкция на северна улица от 123-от141 по ЗРП „Слънчев бряг“, Община ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

28.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

21.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

21.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

21.02.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и в Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

21.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

20.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение ...

Обяви и съобщения

20.02.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

20.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

18.02.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за следното инвестиционно ...

Обяви и съобщения

15.02.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

11.02.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

11.02.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

31.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

31.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

30.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

29.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически проект за обект: „Изграждане на улица „Дунав” (ПИ с идентификатор 61056.501.513 по КК) от ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

24.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

23.01.2019г. Община Несебър, уведомява за издадени от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ – Варна,

Обяви и съобщения

21.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

17.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

16.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

11.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

10.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

10.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за следното ...

Обяви и съобщения

10.01.2019г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за ...

Обяви и съобщения

08.01.2019г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

17.12.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

12.12.2018 г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило уведомление за план „ПУП-ПРЗ за ...

Обяви и съобщения

07.12.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

03.12.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

29.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

19.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

15.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

05.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

02.11.2018г. На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, обявяваме Съобщение на БДЧР за изменение на Разрешително №22370019/29.06.2016г., ...

Обяви и съобщения

02.11.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

01.11.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

01.11.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

30.10.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

29.10.2018г. Община Несебър, уведомява, че с проведената на 16.10.2018 г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и ...

Обяви и съобщения

16.10.2018г. Община Несебър проведе на 16 октомври 2018 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно ...

Обяви и съобщения

11.10.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

11.10.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

08.10.2018г. На основание чл.4, ...

Обяви и съобщения

04.10.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

02.10.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

27.09.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

26.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

21.09.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

19.09.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Кметство гр. Обзор е постъпило инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ ...

Обяви и съобщения

10.09.2018г. Община Несебър уведомява, че на 16 октомври 2018 год. организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и ...

Обяви и съобщения

05.09.2018г. Предстоящи дезинсекционни обработки на ...

Обяви и съобщения

28.08.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър и Кметство Обзор е постъпило инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

28.08.2018г. Община Несебър, обявява, че за осми пореден път се присъединява към кампанията „Да изчистим България ...

Обяви и съобщения

17.08.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС, осигуряваме обществен достъп до информацията, постъпила в Община Несебър с Изх. № ...

Обяви и съобщения

14.08.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

14.08.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, има изготвен ...

Обяви и съобщения

14.08.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

13.08.2018г. Съгласно изискванията на чл.15, т.1 от Наредбата за ЕО, обявяваме Решение №БС-9-ЕО/2018г. на РИОСВ Бургас за преценяване на ...

Обяви и съобщения

10.08.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Кметство Обзор е постъпило инвестиционно предложение за изготвен ...

Обяви и съобщения

08.08.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

02.08.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Външно ...

Обяви и съобщения

02.08.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „Пристройка ...

Обяви и съобщения

20.07.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

16.07.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Съоръжение - автоматична бариера в ПИ 51500.502.5 по КК на гр. ...

Обяви и съобщения

12.07.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение ...

Обяви и съобщения

12.07.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение ...

Обяви и съобщения

11.07.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

09.07.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило инвестиционно предложение за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-86, в кв. 14 по РП на гр. Обзор, Община Несебър идентичен с ПИ 53045.501.77 по КК на гр. Обзор“, с възложител: Дияна Йорданова Петрова и Петранка Йорданова ...

Обяви и съобщения

04.07.2018г. На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива ...

Обяви и съобщения

04.07.2018г. На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „ХЕЛТ ЕНД СПА ХОЛИДЕЙС“ ЕООД, ЕИК 175279325 за ползване на воден обект: река ...

Обяви и съобщения

29.06.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

28.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за изграждане на: „Подземен паркинг в УПИ ...

Обяви и съобщения

25.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

18.06.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило Задание за проектиране, съгласно чл.125, ал.2 ...

Обяви и съобщения

18.06.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило Задание за проектиране, съгласно чл.125, ал.2 ...

Обяви и съобщения

12.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение ...

Обяви и съобщения

11.06.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ 08.06.2018г. На основание ...

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ 07.06.2018г.

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.06.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен ...

Обяви и съобщения

31.05.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на два трафопоста тип БКТП №4 и №5 20/0,4kV, 2х1250kVв УПИ ІІІ, кв.1 /ПИ 53045.129.354/, ...

Обяви и съобщения

30.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

28.05.2018г. Община Несебър, съобщава, че с проведената на 25.04.2018 г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината, събра и ...

Обяви и съобщения

25.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

18.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

17.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

16.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

08.05.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

04.05.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

04.05.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

20.04.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

20.04.2018г Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

20.04.2018г.  Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение ...

Обяви и съобщения

20.04.2018г. Съгласно ...

Обяви и съобщения

17.04.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

04.04.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Подземно съоръжение с четири ...

Обяви и съобщения

23.03.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

22.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

20.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изготвен „Инвестиционен проект за Прилагане на мерки за енергийна ефективност във връзка с ...

Обяви и съобщения

20.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно ...

Обяви и съобщения

16.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

15.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

15.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

15.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

14.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, уведомявамe всички заинтересувани физически и юридически лица, че „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ...

Обяви и съобщения

13.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение ...

Обяви и съобщения

13.03.2018г.   ...

Обяви и съобщения

09.03.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, уведомявамe всички заинтересувани физически и юридически лица, че Шел Интернешънъл Експлорейшън ...

Обяви и съобщения

06.03.2018г. Съгласно изискванията на чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми ...

Обяви и съобщения

01.03.2018г. Съгласно изискванията на Наредбата за ОВОС обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ...

Обяви и съобщения

23.02.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ...

Обяви и съобщения

22.02.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен ...

Обяви и съобщения

22.02.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, уведомява всички ...

Обяви и съобщения

Съобщение

Обяви и съобщения

Съобщение 19.02.2018г. Община ...

Обяви и съобщения

14.02.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

12.02.2018г. На основание изискванияята на чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, обявяваме, че  „Теленор България“ЕАД има следното ...

Обяви и съобщения

12.02.2018г. Обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Външно ел.захранване на жилищна сграда ...

Обяви и съобщения

31.01.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и съобщения

Съобщение от 19.01.2018 г.   Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър, Кметство Обзор е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Строителство на ...

Обяви и съобщения

ОБЯВА от 19.01.2018 г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и ...

Обяви и съобщения

Съобщение от 12.01.2018г. Във ...

Обяви и съобщения

Съобщение от 09.01.2018г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за ...

Обяви и съобщения

02.01.2018г. Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 15.12.2017г.   Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Кметство Обзор и Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Строителство ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 15.12.2017г.   Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Кметство Обзор, Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Тераси към ...

Обяви и съобщения

15.12.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Многофункционална сграда за обществено обслужване в УПИ ...

Обяви и съобщения

Съобщение от 11.12.2017г.   Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Да се процедира ПУП-ПЗ (план за ...

Обяви и съобщения

08.12.2017г. Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 4.12.2017г.   Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна по време на строителството на обект: Проустройство и смяна на предназначението на сграда в жилищна сграда с ...

Обяви и съобщения

27.11.2017г. Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило ...

Обяви и съобщения

21.11.2017г. На основание чл.4, ...

Обяви и съобщения

21.11.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното ...

Обяви и съобщения

20.11.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 16.11.2017г. Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за ...

Обяви и съобщения

09.11.2017г. Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за ПИ №55350.500.398 по КК на с. Паницово, Община ...

Обяви и съобщения

09.11.2017г.

Обяви и Съобщения

Обява от 27.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД КЕЦ Поморие уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда със стаи за гости – ...

Обяви и Съобщения

24.10.2017г. Уведомление за изготвяне на план/програма по Приложение №3 към чл.8, ал.1 от НУРИЕОПП от „Теленор България” ЕАД за ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 62102.113.50, с площ от 0.500 dka в ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 20.10.2017г. Решение №114/16.10.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски ...

Обяви и Съобщения

Обява от 13.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Южен тротоар на ул. „Морска“ в участъка от о.т.100-290-101-102-103 към о.т.104 ...

Обяви и Съобщения

Обява от 13.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Източен тротоар на ул. „Лазур“ в участъка от о.т. ...

Обяви и Съобщения

Обява от 13.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на комбинирано футболно и баскетболно игрище в УПИ ІV-общ., кв. 24 по ...

Обяви и Съобщения

Обява от 13.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Проектиране на ново улично осветление на ул.Морска в град Свети Влас, Община Несебър /ПИ 11538.502.269 между о.т.100 и о.т.104/, в ...

Обяви и Съобщения

11.10.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв.3 ...

Обяви и Съобщения

Обява от 09.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Българска ...

Обяви и Съобщения

Обява от 04.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ЛОЛИТА – М” ЕООД уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение за изграждане на обект „Жилищна сграда в ПИ 55350.500.273 по КК на с. Паницово, Община ...

Обяви и Съобщения

Обява от 04.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД КЕЦ Поморие уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел в ПИ 53045.129.349 ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 04.10.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД КЕЦ Поморие уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на пристройка и преустройство на ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Отглеждане на 315 бр. пчелни семейства в землището на град Обзор, община Несебър“ с възложител Росен Георгиев Младенов.

Уведомление за инвестиционно предложение

Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ 53045.501.507 по ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Външно ел. захранване на семеен хотел в ПИ 53045.501.507 по кадастрална карта на гр. ...

Уведомление за инвестиционно предложение

Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда обявяваме, че в Община Несебър е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект: Външно ел. захранване на офис сграда с магазини в ПИ 53045.501.507 по кадастрална ...

Резултати от кампания „Да изчистим България заедино - 2017г.“

Община Несебър за седми пореден път се присъединява към най - мащабната доброволческа кампания у нас „Да изчистим ...

Обяви и Съобщения

13.09.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „ПУП-ПРЗ с РУП за УПИ ...

Обяви и Съобщения

13.09.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-План за регулация за КК 11538.504, м. Инцараки, гр. Свети ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, ПК „Балкан” – гр. Обзор уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Преустройство на нощен клуб от търговски комплекс в супермаркет и бърза закуска в ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Радостин Щерев Щерев уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Реконструкция на съществуващ покрив на жилищна сграда в имот с идентификатор 58431.501.182, с. ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Александър Ненков Дачев уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 53045.502.306 по плана на гр. Обзор, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Иван Ботев Николов уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 53045.501.61 по КК на гр. Обзор, Община ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Магда Атанасова Бадинова уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в ПИ 53045.502.185 по КК на гр. Обзор, Община ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „БЕСТ ХЕД” ООД – гр. Обзор, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за изграждане на „Къщи за гости с обслужващи помещения и ограда в УПИ VIII, кв.16 по плана на ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 07.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Галин Иванов Нанев уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Надстройка на търговска сграда за жилищни нужди в имот с идентификатор 53045.502.152 по КК на гр. Обзор, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 04.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Стоянка Янакиева Михайлова и „ВЛТН” ЕАД уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 04.09.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Тодорка Миткова Петрова и Никола Митков Стоянов уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 31.08.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от уличното осветление по улица „Христо Ботев”, ПИ 51500.502.248 и ПИ 51500.502.131 в ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 31.08.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция за част от улично осветление по улица „Любен Каравелов”, ПИ 51500.502.428 и ПИ ...

Обяви и Съобщения

31.08.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от уличното осветление по улица Пирин ПИ51500.502.342, ПИ 51500.502.341 и ПИ ...

Обяви и Съобщения

31.08.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от уличното осветление по улица Кирил и Методий от о.т.579 ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 31.08.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Реконструкция на част от уличното осветление по ул. „Георги С. Раковски”, ПИ с ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 31.08.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Реконструкция за част от улично осветление по ул. „Зорница”, ПИ с идентификатор ...

Обяви и Съобщения

24.08.2017г. О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р  Проведени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми към 24.08.2017 г. на територията на: - гр. Несебър и ...

Обяви и Съобщения

23.08.2017г. Съобщение

Обяви и Съобщения

ОБЯВА От 22.08.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ–общ. (ПИ с идентификатор 51500.502.537 по КК), УПИ ХLІІІ-общ (ПИ с ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 17.08.2017г. Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за ...

Обяви и Съобщения

Обява от 14.08.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Божидар Ангелов Купенов, Донка Тодорова Димитрова и Райна Тодорова Топузлиева уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение: „Изработване на подробен устройствен план ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 08.08.2017г. Община Несебър извърши обработка с топъл аерозол с биоциди, повторно със студен аерозол с УЛВ техника и с моторна пръскачка на дървесна и храстова растителност в гр. Несебър ...

Обяви и Съобщения

02.08.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен инвестиционен проект за обект „Обслужваща улица в КК „Слънчев бряг – запад“, от о.т. 27 до о.т. 242 част от ПИ №51500.508.1 ...

Обяви и Съобщения

02.08.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Ново улично осветление между гр. Свети Влас и к.к. ...

Обяви и Съобщения

02.08.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Ново улично осветление между Св.Влас и к.к. „Елени“, ПИ ...

Обяви и Съобщения

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р Във връзка с извършено обследване и предприемане на мерки за извеждане на борба срещу смучещо насекомо бяла цикада (т.н. средиземноморска цикада)

Обяви и Съобщения

  ОБЯВА от 01.08.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен инвестиционен проект: „Обслужваща улица в к.к. „Слънчев бряг ...

Обяви и Съобщения

Обява от 27.07.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Поморие, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Кабел 20kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185mm2) от ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 27.07.2017г. На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 26.07.2017г. Решение №62/21.07.2017г. на Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително №003677/13.07.2005г. с титуляр "БУЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС" ООД, гр. Бургас.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.07.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.07.2017г. На основание чл. 95 от ЗООС и чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

Обява от 20.07.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Обзор Инвест 77” ЕООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 13.07.2017г.

Обяви и Съобщения

 Съобщение от Община Несебър Проведени са дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми на територията на: - кк ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА  от 13.07.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Стоянка Николова Василева уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА  от 13.07.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Бе-Рег” ООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 6.07.2017г.   Басейнова дирекция Черноморски район (БДЧР) - Варна издава Разрешително

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 05.07.2017 г. На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, „ОДЕСОС-570” ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищни сгради за временно обитаване с обекти на КОО в УПИ ІІІ (ПИ с идентификатор ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 05.07.2017 г.   На основание чл. 95 от ЗООС и чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има намерение да реализира инвестиционно предложение за изграждане на „Инсталация за предварително третиране на смесени ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 04.07.2017 г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от: Устройствен проект: ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 29.06.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ОДЕСОС-570” ЕООД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищни сгради за временно обитаване с обекти ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 27.06.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Елена Николаевна Болдарева уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р  Предстоящи  дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми на: - 27.06.2017 г. в гр. ...

Обяви и Съобщения

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р  Предстоящи обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми на територията на:

Обяви и Съобщения

21.06.2017г. Извършени дезинсекционни и дератизационни услуги към 21.06.2017 г.: 1. Обработка на зелени площи, паркове ,градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи ...

Обяви и Съобщения

Решение №40/07.06.2017г. на Директора на БДЧР-Варна за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №2152 0274/29.10.2013г. Приложение към ...

Обяви и Съобщения

Съобщение  от 14.06.2017г. О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р

Обяви и Съобщения

ОБАВЯ от 14.06.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 14.06.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Драгомира Петрова Станишева-Цонева, Лимонка Желязкова Буковска, Станимир Георгиев Великов и Христина Георгиева ...

Обяви и Съобщения

09.06.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Подмяна стълбове за улично осветление гр. Свети Влас, ул. Св.Власий, ПИ №11538.502.293, ПИ №11538.502.258 и ПИ ...

Обяви и Съобщения

05.06.2017г. Проведени са дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови ...

Обяви и Съобщения

01.06.2017г.

Обяви и Съобщения

Обява 01.06.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Даниела Дукова Рачева уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно намерение за „Строителство на жилищна ...

Обяви и Съобщения

Обява 01.06.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Електроразпределение Юг” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие ...

Обяви и Съобщения

31.05.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 31.05.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен работен проект за обект: „Инженеринг по проектиране и изграждане ...

Обяви и Съобщения

31.05.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Инженеринг по ...

Обяви и Съобщения

31.05.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Инженеринг по ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 29.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за „Комплексен проект за ...

Обяви и Съобщения

Извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми на територията на: - гр. Обзор на 24.05.2017 г.; - гр. Несебър и

Обяви и Съобщения

Обява от 23.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение на Асенка ...

Обяви и Съобщения

Обява от 23.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение на „ВОРИК ...

Обяви и Съобщения

Обява от 23.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение на Георги Иванов ...

Обяви и Съобщения

Обява от 23.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение на „ДЖЕНЕРАЛ ...

Обяви и Съобщения

Обява от 23.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение на Николина ...

Обяви и Съобщения

Извършени дезинсекционни и дератизационни услуги към 23.05.2017 г.: 1. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи ...

Обяви и Съобщения

О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р  Проведени са дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми на 22.05.2017 г. в с. Тънково, с. Оризаре и с. Гюльовца.

Обяви и Съобщения

22.05.2017г. Предстоящи обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми на територията на: - гр. Обзор на 24.05.2017 г. ; - гр. Несебър и с. Равда на 25.05.2017 г.; - кк "Слънчев бряг" и гр. Св. Влас на 26.05.2017 г. При лоши метеорологични условия - дъжд и силен вятър е възможно обработката да се ...

Обяви и Съобщения

22.05.2017г. Проведени дезинсекционни и дератизационни обработки на зелени площи, градини и междублокови пространства срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми на 20.05.2017 год. в кк "Слънчев бряг", общежития "Роза", "Странджа" и др.

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности

                                О Б Щ И Н А   Н Е С Е Б Ъ Р На територията на община Несебър, съгласно Договор № 89/25.02.2015 г. са проведени следните дезинсекционни и дератизационни мероприятия: Обработка на ...

Обяви и Съобщения

10.05.2017 г. Съобщение Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 05.05.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на басейн  в ОДЗ в УПИ I-общ., кв.91 по плана на кв. „Черно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 05.05.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на обреден дом в ПИ 51500.74.142, по КК на гр. Несебър, м. ...

Обяви и Съобщения

 ОБЯВА от 24.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Изграждане на подземен резервоар за гориво и колонка за зареждане в поземлен имот с идентификатор ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 24.04.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в м. „Чешме тарла“ ПИ №№61056.20.108, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 19.04.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически проект за обект: „Кръгово кръстовище на ул. „Първа”, ж.к. „Черно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 19.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 19.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА  от 18.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „Комфорт” ООД - гр.Варна уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА  от 18.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ДБ КОМПАНИЯ” ЕООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 18.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 13.04.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 05.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” АД гр. Пловдив, уведомява всички заинтересувани физически и юридически ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 05.04.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Георги Няголов Няголов и Радост Няголова Кралева, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат инвестиционно предложение за „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-102 в кв.15 по плана на гр.Обзор, Община ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 04.04.2017г.

Обяви и Съобщения

29.03.2017г. Съобщение

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 29.03.2017г.  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Инженеринг по изграждане на ново улично осветление в град Несебър, к.к. Слънчев ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 29.03.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Инженеринг по изграждане на ново улично осветление в град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 29.03.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Инженеринг по изграждане на ново улично осветление в град Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 29.03.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Инженеринг по изграждане на улично осветление в гр. Несебър – стар град, ул. ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 17.03.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-общ., кв.6 по регулационния план на с. Кошарица, Община Несебър с идентификатор по ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 13.03.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Станка Михайлова Вълчева и Михаил Николаев Николов уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие ...

Обяви и Съобщения

02.03.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Проектиране на ново улично осветление на ул.Юг ...

Обяви и Съобщения

01.03.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Красимир Мерджанов Крисов уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

01.03.2017г. ОБЯВА

Обяви и Съобщения

01.03.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Вълко Любенов Атанасов уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

01.03.2017г. ОБЯВА На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за ...

Обяви и Съобщения

01.03.2017г.  

Обяви и Съобщения

27.02.2017г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за наличие на инвестиционно намерение за „Изграждане на подпорна стена на второстепенна улица с идентификатор 39164.501.483, ...

Обяви и Съобщения

24.02.2017г. Съобщение На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 23.02.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за изготвяне на „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ул. „Юг“ от о.т. 74 до о.т.75 по плана на гр. Св. Влас, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА От 17.02.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Частично изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ-общ., кв. 403 по плана на к.к. „Слънчев ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 17.02.2017г.

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 17.02.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен технически проект за обект: „Площадно пространство и благоустрояване на прилежаща територия ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 16.02.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Стефка Иванова Ружева уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличието на инвестиционно намерение за: ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 16.02.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Димитър Костов Костов, Митра Митева Костова, Веселина Котсова Алексиева и Дарина Костова Гайдарова уведомяват всички ...

Обяви и Съобщения

15.02.2017 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „ПУП-План за регулация за поземлени имоти в м. „Кокалу”, землище гр. Несебър и м. ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 09.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 09.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 09.02.2017г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „МАРИНА САНДС” ООД уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 06.02.2017 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има предложение за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХIХ–общ., кв. 55, по плана на гр. Несебър, ПИ с идентификатор 51500.502.537 по КК на гр. Несебър, Община ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 01.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 01.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 01.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 01.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА  01.02.2017г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Поморие уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за наличие на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на модернизация и доизграждане на ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 19.01.2017 г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен инвестиционен проект на обект: „Улици в ж.к. „Черно ...

Обяви и Съобщения

17.01.2017г. Обява На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички ...

Обяви и Съобщения

13.01.2017г. Съобщение

Обяви и Съобщения

04.01.2017г.

Обяви и Съобщения

28.12.2016г.

Обяви и Съобщения

Съобщение от 22.12.2016г. Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от НУРИОВОС до изготвена Информация по Приложение № 2 към чл.6 от ...

Обяви и съобщения

Съобщение от 12.12.2016 . Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от НУРИОВОС до изготвена Информация по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС, за ПУП-Парцеларен план за обект: "Проект за ...

Обяви и съобщения

06.12.2016 г. На основание чл. 4 от НУРИОВОС, Аргир Гилмановски и съсосбственици уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за УПИ V-594 и УПИ VІ-594, кв. 47 по плана на гр. Обзор, Община Несебър".

Обяви и съобщения

05.12.2016 г. "Екоенерджи системи" ООД, гр. Обзор, уведомява за изготвено уведомление по чл.4 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение за Отглеждане на орехови масиви.

Обяви и Съобщения

01.12.2016 г.   ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ПУП-Парцеларен план за велоалея, южно от третокласен път III-9061 (КК „Слънчев ...

Обяви и Съобщения

01.12.2016 г.   Съобщение Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на ...

Обяви и Съобщения

09.11.2016 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен ПУП-Парцеларен план за обект: „Проект за реконструкция на път ОПС – Тънково – 1 (връзка с плочогредов ...

Обяви и Съобщения

25.10.2016 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХІ (ПИ 51500.502.454), УПИ ХХХІІІ (ПИ ...

Обяви и Съобщения

Обява  от 20.10.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило ...

Обяви и Съобщения

Обява от 19.10.2016г. Задание по чл.125 от Закона за устройство на територията за изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване за ...

Обяви и Съобщения

Обява от 18.10.2016г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинската администрация е постъпило уведомление от "БИЛДИНГ СТРОЙГРУП" ООД за наличие на инвестиционно намерение за изграждане ...

Обяви и Съобщения

Обява 06.10.2016г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от Борис Любомиров Игнатов и Румяна Любомирова Кацарова за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

Обява 06.10.2016г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от Владимир Цветанов Николов и Лучия Димитрова Лукова за наличие на инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

Съобщение 03.10.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от  Живко Балев Стоянов, Балю Желязков Стоянов, Мара Иванова ...

Обяви и Съобщения

27.09.2016г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ...

Обяви и Съобщения

Обява  от 14.09.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от Стилиян Стефанов Стойчовски за наличие на инвестиционно намерение за ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ от 12.09.2016г.

Обяви и Съобщения

Съобщение От 12.09.2016г.

Обяви и Съобщения

Съобщение От 10.09.2016г.

Обяви и Съобщения

Информация във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП: "Изграждане на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в ПИ №51500.84.55, местност "Кокалу", в землището на гр. Несебър, Община Несебър, ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 31.08.2016 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Енергийно-ефективна реконструкция и ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 31.08.2016 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Енергийно-ефективна реконструкция и ...

Обяви и Съобщения

Обява от 29.08.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от „ДБ КОМПАНИЯ” ЕООД за наличие на инвестиционно намерение за „Изработване на ...

Обяви и Съобщения

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 22.07.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 21.07.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 19.07.2016г.

Обяви и Съобщения

Съобщение 18.07.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от Тодорка Миткова Петрова, Никола Митков Стоянов и Стоян Апостолов Тодоров ...

Обяви и съобщения

Съобщение  от 08.07.2016 г. Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп, съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация ...

Обяви и Съобщения

27.06.2016г. СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване ...

Обяви и Съобщения

С ЪОБЩЕНИЕ  ОТ 18

Обяви и Съобщения

ОБЯВА 21.06.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ от 20.06.2016г. На основание чл.26, ал.2 ЗНА във връзка с чл.77 АПК от ЗМСМА на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект Наредба за изменение и допълнение на наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община ...

Обяви и Съобщения

13.06.2106г. Съобщение На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, БДЧР – Варна обявява инициативата на Община Несебър за ползване на воден обект – Черно море с цел: ...

Обяви и Съобщения

13.06.2106г. Съобщение На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, БДЧР – Варна обявява ...

Обяви и Съобщения

09.06.2016 г. ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява, всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Физкултурен салон в УПИ ІІ, кв. 16 по ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ от 08.06.2016г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило ...

Обяви и Съобщения

07.06.2016г. Съобщение На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА От 27.05.2016 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Преработка по време на строителството на канализационна мрежа на с. Оризаре, Община ...

Новини

27.05.2016г. Община Несебър за шести пореден път ще се включи в най-мащабната доброволческа акция в България – „Да изчистим България”

Обяви и Съобщения

    25.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС ,Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от Божидар Ангелов Купенов, Донка Тодорова Димитрова и Райна Тодорова ...

Обяви и Съобщения

12.05.2016г. Инвестиционно предложение: Изработване на частично изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ III-551 кв.43 по плана на гр.Обзор, Община Несебър (ПИ с идентификатор 53045.501.299) Възложител: Екатерина Панайотова Ефтимова

Обяви и Съобщения

03.05.2016г. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №2371 0103/14.04.2016г. за обект: Канализационна мрежа с ЛПОСВ на жилищен комплекс „Райска градина“, град Свети Влас, община Несебър, област Бургас, на „ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС“ АД

Обяви и Съобщения

03.05.2016г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „Лех 2013“ ООД, за водовземане чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Лех 2013 - гр.Несебър“, ...

Обяви и съобщения

03.05.2016 г. Уведомление за ИП: "Изграждане на детски увеселителен парк със зоокът и площадки за яздене в ПИ №61056.15.20, м.Чешме тарла, земл. с.Равда, общ. Несебър

Обяви и Съобщения

27.04.2016 г.   ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява, всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Парк Черноморски ефекти” – І етап в УПИ І, ...

Обяви и Съобщения

Община Несебър, представлявана от Николай Кирилов Димитров – кмет,  с адрес: гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10        Уведомява за инвестиционно ...

Обяви и Съобщения

ИП: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ΙΙ-943, в кв. 11 по регулационния план на гр. Обзор, общ. Несебър идентични с ПИ 53045.502.79 по КК с възложител: Радослав Димитров

Обяви и Съобщения

Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения 2159 0230/07.04.2016 стр. 2,

Обяви и Съобщения

  ОБЯВА От 13.04.2016г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява, всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на “Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж) за поливане на тревни площи ...

Обяви и Съобщения

Обява за ИП: ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-402 в кв. 38 и УПИ ХVII-401 в кв. 38 по регулационния план на гр. Обзор, Общ. Несебър идентични с ПИ 53045.502.507 и 53045.502.345 по КК Възложители: "Алвер строй СМ"ЕООД, Димитър Костов, Веселина Алексиева и ...

Обяви и Съобщения

Решение 26/28.03.2016г. за изменение на разрешително 2236 0011/27.04.2011г. на БДЧР-Варна стр. 2;

Обяви и Съобщения

  ОБЯВА От 04.04.2016 г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Преработка и актуалицация на съществуващ проект за водопроводна мрежа на с. Оризаре, ...

Обяви и Съобщения

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС за ИП: "Проектиране на частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Χ-950 и УПИ ΧΙ-950,кв. 12 по плана на гр. Обзор, Община Несебър" с възложител: Асенка Станишева

Обяви и Съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява: инициатива на "Ауто делив" ООД, с. Равда, е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоражение - тръбен ...

Обяви и Съобщения

Отчет за ползването и баланс на минералната вода по т.6.5 от Решение 31/07.02.2012г. - МОСВ

Обяви и Съобщения

Относнио ИП: "Създаване на трайни насаждения лешник и орех, поставяне на ажурна ограда на парцелите", отнасящо се за ПИ в землището на с.Баня, община Несебър, с ЕКАТЕ 02703, с номера 55.4, 55.8, 58.17, 58.20, 58.36, 58.53, 58.61, 56.1, 53.33, 16.10, ...

Обяви и Съобщения

На основание чл.62, ал.1 от Закона за водите, директорът  на Басейнова дирекция " Черноморски район" обявява:

Обяви и Съобщения

ОБЯВА От 01.03.2016г.   На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически и инвестиционен проект за обект: „Пристройка и реконструкция на съществуваща сграда в УПИ I – общ., кв. 67, гр. Несебър, ...

Обяви и Съобщения

Обява Относно: ИП "Ремонт на покрив на централния корпус на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"" в УПИ I – общ, кв. 27 /ПИ 53045.502.222 по КК/, по плана на гр. Обзор, Община Несебър.

Обяви и Съобщения

Уведомление за ИП: "Експлоатиране на изградена приемно-предавателна станция (ППС) BS3282, собственост на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за осъществяване на електронни съобщителни услуги в част от ПИ с идентификатор 53045.186.16 в ...

Обяви и Съобщения

ОБЯВА от 19.02.2016г.  На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: „Екопътека с. Кошарица, местност „Плазовец”, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

Обяви и Съобщения

Обява 10.02.2016 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект на обект: „Реконструкция улична мрежа: ул. „Месамбрия“ – о.т. 86 – о.т. 92, ул. „Митрополитска“ – о.т.288 – о.т.282, ул. ...

Обяви и Съобщения

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на административна сграда на "Водоснабдяване и канализация-Бургас"ЕАД - район Обзор в УПИ

Обяви и Съобщения

Информация във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП: "Изграждане на 3 жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в ПИ 11538.13.33, местност "Козлука", землище гр. Свети Влас, Община ...

Обяви и Съобщения

Уведомление по чл. 4 от НУРИОВОС за ИП: "Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП - ИПРЗ за ПИ 51500.510.62, ПИ 51500.510.137, ПИ 51500.510.149, м. "Акротирия", земл. гр. Несебър, общ. Несебър"

Обяви и Съобщения

Решение от РИОСВ - Бургас относно инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез ново съоражение - тръбен кладенец, с цел осигуряване на вода за миене на вътрешната алейна мрежа и поливане на зелените площи в ...

Обяви и Съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от "Водоснабдяване и канализация"ЕАД гр. Бургас

Обяви и Съобщения

Съобщение от 14.01.2016 г.   ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява, всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвени работни проекти за следните обекти: „Проектиране на соларно ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА НЕСЕБЪР, уведомява обществеността, че в изпълнение на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, провежда консултации по изготвено Задание за обхват и съдържание на доклад на екологична оценка на “ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, ...

Обяви и Съобщения

Решение 1707/16.12.2015 г. от МОСВ за Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения 21520304/07.08.2014 ...

Обяви и Съобщения

Становище от проведени обществени обсъждания за ИП: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането й в Черно море"

Обяви и Съобщения

Становище от проведени обществени обсъждания за ИП: "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането й в Черно море"

Обяви и Съобщения

Съобщение от 15.12.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Пристройка – топла връзка между павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска градина, находящи се в УПИ XII, кв. 13, по плана на с. ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 4.12.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Пристройка и разширение на съществуваща детска градина в УПИ VІ-общ, кв.36, с.Оризаре, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 20.11.2015 г.   ОБЯВА “ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10 На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 10.11.2015 г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС ,Община Несебър уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Изграждане на парк „Черноморски ефекти” - І етап  в УПИ І-общ., кв.60 /ПИ 53045.225.84/, по плана на гр.Обзор, Община ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 06.11.2015 г.  Община Несебър съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за инвестиционно предложение за „Секционна многофамилна жилищна сграда ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 03.11.2015 г.  Община Несебър съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за инвестиционно предложение за „Преустройство на Хотелски комплекс ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 02.11.2015 г.   Община Несебър уведомява заинтересованите лица, че с искане Изх. № Н2-УТ-6252/28.09.15г. е внесено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) до директора на РИОСВ Бургас за инвестиционно предложение „Изграждане на ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 30.10.2015 г.  На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Изграждане на детска площадка в УПИ V (поземлен имот с идентификатор 11538.502.306 по КК) в кв.44 по плана на гр. Свети Влас, Община ...

Обяви и Съобщения

Протокол за ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 19.10.2015 г. Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 13.10.2015г. Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до изготвената Информация по Приложение №2 към ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 02.10.2015г. БДЧР - Варна издава Разрешително № 21590212/15.09.2015г. за водовземане от подземни води, с титуляр “Форт Нокс“ ООД. 

Обяви и Съобщения

Съобщение от 30.09.2015г. БДЧР - Варна издава Решение № 1640/18.09.2015г. за изменени на Разрешително № 21510208/28.05.2011г. за водовземане от подземни води, с титуляр ЕТ „Дуков Димитър Георгиев“. стр. 1,

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Несебър 2014 – 2020 г.

На основание чл. 52, ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 1.09.2015 г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за: „Укрепване на свлачище над ул. „Младежка” с регистрационен номер №BGS 15.53045-02, гр. Обзор, Община ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 28.08.2015 г. Община Несебър  Съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за инвестиционно предложение: ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 21.08.2015 г.  БДЧР Варна обявява инициатива на ЕТ „Дуков – Димитър Димитров“, гр. Бяла за водовземане на подземни води от ШК „Дуков – Обзор“ с цел поливане на тревни площи в ПИ 53045.502.52, ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 14.08.2015г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Модернизация и доизграждане на съществуващ спортен комплекс II – етап: Трибуна „Изток“ с коризка и обслужващи помещения в УПИ III-общ., ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 2015-08-13 На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в УПИ I–общ, кв. 10 (ПИ № 51500.503.322) по плана на ж.к. ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Несебър  Съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за инвестиционно предложение: „

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 2015-07-15 На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен инвестиционен проект за подобект: „Обръщало и паркинг при km 1+920“ към обект: „Ремонт на местен път I-9 /Варна – ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 2015-07-07 На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР уведомява, всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Технически инвестиционен проект за промяна на предназначението, преустройство и пристройка ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

2015-07-01 Община Несебър Съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обобщаващи резултати от кампания "Да изчистим България заедно" С цел да променим съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят и начина, по който се грижат за своите отпадъци ние всички ЗАЕДНО ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 23.06.2015 г.   Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп съгласно изискванията на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда до ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Резултаи от кампанията "Да изчистим България заедно" - 07.06.2015 г. В предпоследния ден от зелената кампания „Да изчистим България заедно” -  07.06.2015г., който се проведе под надслов „ Заедно да изчистим защитените територии на България”, служители на Община Несебър и фирми доброволци със ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Резултати от кампания "Да почистим България заедно" В кампанията „ Да почистим България заедно” на 31.05.2015г. - почистване на детските площадки по повод предстоящия празник Деня на детето в Община Несебър се включиха отново доброволци и общинската администрация на града, около ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

„Да почистим България заедно“ – 10.05.2015 г.   Община Несебър за поредна година  се включи в кампанията „Да почистим  България ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Несебър   съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Несебър е постъпила информация за

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ   от 12.05.2015г   На основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г, изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30.11.2012г.) Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ   От 08.05.2015 година   На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Несебър осигурява обществен достъп до ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

График за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на община Несебър през 2015 г.

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 04.05.2015г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за изграждане на “Спортни обекти в ПИ №51500.501.4 по КК на гр. Несебър, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ   от 27.04.2015 г.   На основание чл.26, ал.2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК от ЗМСМА на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за изграждане и опазване на ...

Обяви и Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ   от 27.04.2015 г.   На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК от ЗМСМА на заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок за предложения и становища по предложения проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба ...

Обяви и Съобщения

Обяви и Съобщения

Съобщение от 15.04.2015 г. БДЧР - Варна издава Разрешително № 21590197/30.03.2015г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение (сондаж) с титуляр Неостар ЕООД, гр. Айтос. стр. 1,

Обяви и Съобщения

Съобщение от 08.04.2015 г. Община Несебър организира на 8 Май 2015 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър. Събирането на ...

Обяви и Съобщения

Съобщение от 07.04.2015г. БДЧР - Варна издава Разрешително № 21590196/01.04.2015г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение (сондаж) с титуляр ET “РЕМО-55 - Маджуров”. 1,

Обяви и Съобщения

03.04.2015г. С Ъ О Б Щ ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 31.03.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение: „Изменение на плана за регулация на УПИ ХІІ-общ, VІІІ-238, ХІ-237 и ХІV-241, кв.13 по плана на с.Тънково, Община Несебър с идентификатори по одобрена кадастрална ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 31.03.2015 г.   “ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10 На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 24.03.2015 г. Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, за инвестиционно ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 18.03.2015г. Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) - Варна издава Решение № 1552/05.03.2015г. за продължаване действието на Разрешително №21520102/16.03.2009г. за за водовземане от подземни води, с титуляр „Форт Нокс” ООД. Целта на водовземането е напояване на зелени площи на ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение  от 12.03.2015г На основание чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн. ДВ, бр. 25/2003 г, изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30.11.2012г.) Община Несебър съобщава на заинтересованите лица, че няма постъпили предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява на 27.02.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за „Укрепване стена скат на ПИ №№ 51500.501.497, 51500.501.420, 51500.501.457 по КК на гр.Несебър, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 20.02.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение за “Изместване на съществуващ МКТП „Митрополит“, 20/0,4 кV, 1x630kVA, в ПИ №51500.501.497 (УПИ VI-147, кв.34), по КК на гр.Несебър“ Лице ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 05.02.2015г.   БДЧР – Варна издава Решение № 1527/28.01.2015г. за отказ от изменение на Разрешително за ползване на воден обект №003677/13.07.2005г. издадено на „Булгериан Пропъртис“ ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 05.02.2015г. Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДЧР) с център гр. Варна БДЧР издава Разрешително №21590190/21.01.2015г. за ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 03.02.2015 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение: „Изменение на плана за регулация на УПИ ХІІ-общ, VІІІ-238, ХІ-237 и ХІV-241, кв.13 по плана на с.Тънково, Община Несебър с идентификатори по одобрена кадастрална карта ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВА от 26.01.2015 г. “ОБЩИНА НЕСЕБЪР”, гр. Несебър, ул.“Еделвайс” №10 На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение от 15.12.2014г. Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР) - Варна издава Решение № 1503/11.12.2014г. за продължаване действието на ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВА от 15.12.2014г. ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ЕИК: 000057122, адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” №10, лице за контакти: инж. Жулиета Горанова – началник отдел „Устройство на територията”, телефон: 0554/29335, имейл: ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ЦЕЛИ ПО ОКОЛНА СРЕДА 2013-2014 ГОДИНА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обяви от 25.11.2014г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за инвестицонно предложение: „Изграждане на База на БКС, гр.Несебър в ПИ с идентификатор №51500.73.31, м. „Несебърска мера”, гр.Несебър, Община Несебър”. Лице за контакти: ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 21.11.2014г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: “Изграждане на площадка за фитнес на открито в ПИ №51500.503.221, кв. „Черно море”, гр.Несебър, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 18.09.2014г. На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от ЕТ "КОП СТРОЙ" ЕООД за наличие на инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на строително ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява от 01.09.2014г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление от ЕТ "Лини - Любомир Петков" за наличие на инвестиционно предложение  „Водовземане на подземни води, чрез ново ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите БДЧР Варна обявява инициатива на “Изамет 1991“ ООД и „Дрийм пропъртис инвестмънт“ ЕООД за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение от ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на „Иван и Мария“ ЕООД гр. София за водовземане на подземни води от сондаж ТК „Новинвест – ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

04.08.2014 БДЧР Варна Обявява инциатива на "Бургасцвет - 90-Танев" ЕООД за водовземане от подземни води от ВТ Бургасцвет - Тънково, предвиден за изграждане в с. Тънково. Целта на водовземането е за напояване на земеделски земи. ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

30.07.2014 г. На основание чл. 62а, ал.2 и чл. 64 т Закона за водите Басейнова дирекция за Черноморски район обявява инициатива на Община Несебър за ползване на воден обект – река Двойница с цел заустване на пречистени битови отпадни води от канализационната система на град Обзор и гр. Бяла, Община Несебър.

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

БДЧР - Варна обявява инициатива на Община Несебър за ползване на воден обект - река Бяла река с цел изграждане на мостово съоръжение...още БДЧР - Варна обявява инициатива на "Яница 2013" ЕООД за ползване на ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВА от 17.07.2014 г. На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен проект за обект: “Изграждане на пешеходна алея и алейно осветление в ПИ №61056.50.100, местност Чатал Тепе, землище с. Равда от кръгово кръстовище на път І-9 „Варна-Бургас” ...

Съобщение

На основание чл. 61, ал.2 от Закона за водите Басейнова дирекция за Черноморски район обявява: -  Инициатива на Община Несебър за ползване на воден обект – р. Бяла река с цел изграждане на мостово съоръжение – линейна ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

БДЧР Варна издава Решение № 1400/30.06.2014г. за прдължаване на Разрешително №21510079/26.01.2009г. за водовземане от подземни води с титуляр „Новининвест”ЕООД... 1,

Прекратяване на Разрешително за водовземане

БДЧР Варна издава Решение №1408/03.07.2014 г. за прекратяване на Разрешително за водовземане от подземни води №21510290/09.02.2012г., за питейно- нитови и други цели (отдих, воден спорт и напояване на зелени площи), от 7 бр. сондажи в землището на ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности

На територията на община Несебър съгласно Договор № 264/27.06.2013 г. са проведени следните дезинсекционни и дератизационни мероприятия: 1.Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата  срещу ...

Резултати от проведената кампания за събиране на ИУЕЕО и НУБА

Кампания за събиране на ИУЕЕО и НУБА - 20 юни 2014 г.

   

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

03.07.2014 г. Съобщение Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления Становище Изх. №1919/18.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за ИП "Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в УПИ II-36, кв.12, гр. Обзор" с Възложител "Съюз на слепите в България" -

Благодарности за взаимодействие

Европейска седмица за намаляване на отпадъците - 10 май 2014 г.

Предизвикателството във връзка с кампанията „Европейски ден за почистване” на 10 май 2014 г. пред Община Несебър да почистим заедно районите – местността над ресторант „Ханска шатра“ и разклона за с. Тънково (ЗПК) по пътя гр. Бургас – гр.Варна на територията на община Несебър е ...

„Да изчистим България за един ден“ – 26.04.2014 г.

Община Несебър се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. с 579 доброволци.   Участие взеха граждани, общинските администрации на 4 населени места, 2 фирми, 5 училища, 3 детски градини и 4 неправителствени организации.

Да изчистим България за един ден

Инициативи на територията на Община Несебър във връзка с Деня на Земята - 22 април 2014 г.

На територията на община Несебър са планирани редица събития за отбелязване на празника:   - СОУ “Любен Каравелов” - гр.Несебър, ученици от ІІ б клас – ...

СЪОБЩЕНИЕ

06.02.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 ЗНА във връзка с чл. 77 АПК от ЗМСМА на заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и становища по предложения нов проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на община ...

Регистър на Разрешителни за водовземане от минерални води

Регистър на издадените Разрешителни за водовземане от минерални води

Община Несебър получи специална награда за участието си в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

  На 23.01.2014 г. в Министерство на околната среда и водите, се проведе церемония за награждаване на победителите в Европейската ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение, 19.12.2013 г. Съгласно чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Несебър съобщава, че на 17.12.2014 г. от РИОСВ-Бургас е издадено Решение №БС-38-ЕО/17.12.2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

24.06.2014 г. Съобщение Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за осигурен обществен достъп до изготвената Информация по Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка ...

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър

25.11.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК на заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок за предложения и становища по предложения проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за опазване на околната ...

Да изчистим бреговете на Черно море

      Община Несебър отново се включва в организацията и провеждането на екологични кампании като подкрепя първата регионална акция за ...

Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда

 Басейнова дирекция за Черноморски район публикува "Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда на Република България" ...

Резултати от кампанията „Бъди отговорен е-рециклирай”

Кампания „Бъди отговорен е-рециклирай” - 19 май 2013 г.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР се присъединява към кампанията „Бъди отговорен  е-рециклирай” на 19 май 2013, неделя, като организира пунктове за събиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване с работно време от 10:00 до 16:00 часа на следните места: - гр. Несебър (нова ...

ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НУРИОВОС

16.01.2014 г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Стойчо Янчев Кишишев осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС, ...

Мероприятия по случай Деня на Земята - 22 април организирани от Община Несебър

Община Несебър участва в отбелязването на Деня на Земята с множество мероприятия, които ще бъдат проведени на територия на всички 14 населени места и с това ще даде своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.  

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ

        Община Несебър отново се присъединява към кампанията „Да изчистим България за ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 11.03.2013 г.   ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на НАРЕДБА №6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър със ...

Изпълнение изискванията на НУРИОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение №2  към чл.6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на апартаментен хотел в ПИ №224002 и ПИ №224001, м. "Топрак тарла", земл. гр. Обзор, Община Несебър, с Възложител "АМБА ГРУП" ООД -

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления Становище Изх. №1919/18.04.2013 г. на РИОСВ - Бургас за ИП "Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец в УПИ II-36, кв.12, гр. Обзор" с Възложител "Съюз на слепите в България" -

Една малка стъпка, но от голямо значение за природата! БЕЗПЛАТНО, ЛЕСНО, ОТГОВОРНО!

29.09.2017г.

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности

Съгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на община Несебър до 10.08.2012 год. са извършени следните видове обработки: Обработка с топъл аерозол срещу летящи ...

Безстопанствени кучета за осиновяване

Куче № 5   Куче № 6   Куче № 7

На 27 и 28 юли се проведе традиционният летен фестивал за електронна музика SOLAR SUMMER FESTIVAL

Проведеният традиционен летен фестивал за електронна музика SOLAR SUMMER FESTIVAL на градския стадион в гр. Несебър на 27 и 28 юли 2012 год. беше в  партньорство с Община Несебър и „ЕКОБУЛПАК”АД-гр. ...

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Несебър

Уведомително писмо от Константин Николов Гребенаров - областен управител на област Бургас за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1 

Провеждане на дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Несебър

В изпълнение на Наредба № 15/2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ще се проведе третиране на имаго на комари от Областна Управа – гр. Бургас на 06.08.2012 г. от 20.00 до 06.00 ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община Несебър

Съгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на община Несебър до 10.07.2012 год. са извършени следните видове обработки:

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община Несебър

Съгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на община Несебър до 12.06.2012 год. са извършени следните видове обработки: 1.Обработка на зелени площи, паркове ,градини, ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности на територията на Община Несебър

Съгласно Договор № 121/26.04.2012 год. за извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности в регулацията на населените места на територията на Община Несебър предвидени за обработка са следните открити площи и помещения за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи ...

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА 1 ДЕН! 12 МАЙ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН" От проведената на 12.05.2012 г. инициатива „Да изчистим България за един ден” се събраха и извозиха до депата  за неопасни отпадъци общо 95 тона битови и строителни отпадъци, като в гр. Несебър, гр. Св. Влас и с. ...

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления: Уведомление за инвестиционно предложение на "КОСТОВ Г2" ООД за изготвен Трасировъчен и Парцеларен план на обект: "Външно ел.захранване на апартаментен хотел "АПОЛОН 8" в ПИ №61056.56.113, м. Хендек тарла по КК на с.Равда, Община Несебър"  -

Съобщение

ОБЩИНА НЕСЕБЪР, на основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА във вр. с чл. 77 от АПК  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен  проект за допълнение и изменение на НАРЕДБА № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността, за опазване на общинката собственост и околнота среда, за безопасността на движение ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 92/20.04.2011 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър през месец юли са извършени и ще се извършат следните обработки:

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 92/20.04.2011 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър през месец юни са извършени и ще се извършат следните обработки:

Обработка на площи в Община Несебър срещу гъсеници

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички граждани и гости на община Несебър, че е извършена и ще се извършва обработка с моторна пръскачка срещу гъсеници с биоинсектицид Дипел (0.15%), както следва с. Равда – 31.05.2011 г.; гр. Св. Влас – 01.06.2011 г.; гр. Обзор – 03.06.2011 г. и гр.Несебър – ...

Овладяване и контролиране популацията на безстопанствени кучета

Във връзка с овладяване и контролиране популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър, съгласно Договор № 90/20.04.2011 год. се проведе съвместна акция с фондация „Четири лапи” за кастрация, третиране срещу вътрешни и външни паразити, ваксинация на безстопанствените кучета срещу ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 92/20.04.2011 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър през месец май са извършени и ще се извършат следните обработки:

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления: Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, за изготвен “Проект на Подробен устройствен план – Частичен план за застрояване за част от ПИ 021001 и 022001, местност “Мерата”, землище с.Равда, Община ...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА ФОНД В СТРАНАТА

До настоящия момент, след земетресението в Япония и авариите в техните атомни електроцентрали, Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на България не е регистрирала завишени стойности на радиационния гама-фон, различни от ...

Покана за изразяване на интерес за финансиране на проекти

Във връзка със стартирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) и в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проектни идеи за финансиране. Основните принципи на функциониране на НСЗИ са ...

Туристи, приятели и жители на Несебър изведоха града на ЮНЕСКО в топ 3 на българските светини

„Гласувайте за Несебър” - с този призив туристическият сайт на общината - www.visitnessebar.org се обръща към всички посетители-българи и чужденци, от няколко дни. Банерът в синьо и оранжево е написан на килирица и на анлийски език и препраща към класацията на в. ...

Празник на град Несебър

На 15 август се проведе празника на град Несебър. Началото е от преди 120 години, когато чудодейната икона “Св. Богородица Милостива /Елеуса/ е обявена за покровителка на града и денят се чества като храмов празник. От 04 август 1992 г. с решение на Общинския съвет 15 август е официален празник на град ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 09.08.2010 г. до 15.08.2010 г.са извършени следните работи: 1.Дератизация на ...

Утвърден е Националният план за намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране

Министър Нона Караджова утвърди Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране. Документът е в ...

Национално представително изследване по поръчка на МОСВ

Национално представително изследване сред широката аудитория, извършено от агенция ЕСТАТ по поръчка на МОСВ: Резултати за отношението на населението към състоянието на околната среда и водите и към мерките за опазването им - юли 2010г.

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 12.07.2010 г. до  18.07.2010 г. ще бъдат извършени следните работи: Дератизация ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 05.07.2010 г. до  11.07.2010 г. ще бъдат извършени следните работи: 1.Обработка ...

Мониторинг на третираните водни площи западно от к.к. „Слънчев бряг” в землищата на гр. Несебър и с. Тънково

След въздушната обработка от 04.06.2010 г. на водните площи западно от КК “Слънчев Бряг” в землищата на гр. Несебър и с. Тънково, Община Несебър извърши мониторинг за наличие на ларви на комари от пет контролни точки по десет взети проби на 08.06.2010 г. и 14.06.2010 г. Констатирани са следните резултати: в повечето ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 21.06.2010 г. до 26.06.2010 г. ще бъдат извършени следните работи:

2010 ГОДИНА - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

  2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и беше официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие. В своето ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 14.06.2010 г. до  20.06.2010 г. ще бъдат извършени следните работи: Обработка с ...

Въздушна обработка на водните площи западно от к.к. „Слънчев бряг” в землищата на гр. Несебър и с. Тънково

С цел нормално протичане на летния туристически сезон и опазване сигурността и спокойствието на жителите и гостите на общината, днес 04.06.2010 г. петък сутринта, от 7.45 ч. до 9.15 ч. Община Несебър извърши въздушна обработка  на водните площи западно от к.к. „Слънчев бряг” в землищата на гр. ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 07.06.2010 г. до  13.06.2010 г. ще бъдат извършени следните работи: 1.Обработка ...

Обработка на съществуващите към момента водни площи западно от к.к. „Слънчев бряг” в землищата на гр. Несебър и с. Тънково

Във връзка с обилните валежи, последвалите наводнения и създалите се условия за развитие на комари в особенно големи размери ще се извърши обработка  на съществуващите към момента водни площи западно от к.к. „Слънчев бряг” в землищата на гр. Несебър и с. Тънково, с летателна техника – ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 01.06.2010 г. до  06.06.2010 г. ще бъдат извършени следните ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 15.05.2010 г. до 31.05.2010 г. ще бъдат извършени следните работи: 1.Обработка на ...

Екологична инициатива на общинската администрация в гр. Несебър

Служители от Община Несебър излязоха на 14 май (петък) да почистят своя град.В инициативата “Чиста община” се включиха и граждани. Почистени бяха улици, алеи и зелени площи в новата и старата част на града. Желанието на всички беше града ни да стане още по-привлекателно и красиво място, както за жителите така и за гостите на ...

Как децата от ОДЗ „Калина Малина” - гр. Несебър отпразнуваха Деня на Земята

Възпитаниците от ОДЗ „Калина Малина” - гр. Несебър отпразнуваха Деня на Земята, като се включиха в инициативата „Чиста Земя – здрави деца!” и  участваха в богата програма от мероприятия за периода 19 – 30.04.2010 г. Като едно от най-ярките се отличи „За по-чист Несебър”. В него се включиха ...

Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 10.05.2010 г. до  15.05.2010 г. ще бъдат извършени следните ...

Отчет по изпълнение на заложените в Програмата за управление на отпадъците задачи

На основание чл.29, ал.1, т.1 от Закон за управление на отпадъците и чл.79, ал.1 и ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Кметовете на общините разработват Програми за управление на отпадъците, които се приемат от общински съвети, контролиращи изпълнението им. ...

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава, че на територията на общината се извършва залавяне, настаняване в приют и ветеринарно-медицинско обслужване на безстопанствени кучета, съгласно сключен договор с фирма изпълнител. Осиновяване на домашен любимец – куче може да бъде извършено след попълване на декларация в офиса ...

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава, че на територията на общината е забранено отсичането и намаляването на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение, одобрено от общинския съвет.  

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите,

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите, фирмите и другите организации, пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината  са длъжни да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за отпадъци, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях., които да се съхраняват в ...

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички живущи в кв. „Черно море”,

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички живущи в кв. „Черно море”,   гр.Несебър, че е забранено изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в прилежащите територии. Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да почистят натрупаните към момента отпадъци. При ...

ОБЩИНА НЕСЕБЪР – На основание чл.97, ал.3

ОБЩИНА НЕСЕБЪР – На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за ...

Обяви

За притежаване на куче, собственик с постоянен адрес в Община Несебър заплаща годишна такса  на основание чл.103,ал.1 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община  Несебър, приета с Решение №446/19.12.2008 г. на ОбС – гр.Несебър, в размер на 12 лева, като подава ...