Кои сме ние

Община Несебър отдел „Екология”

Адрес за кореспонденция: Център за административно обслужване при Община Несебър, гр. Несебър, ул. „Еделвайс” 10.
Местоположение: гр. Несебър, ж.к. " Младост" 62 (до общинска библиотека).
„Зелен телефон” за приемане на сигнали от граждани: 0554 4 25 32, 0554 2 23 18 и 0554 2 23 90
e-mail: ekomania@abv.bg

Работно време:

 • през зимен период от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.
 • през летен период от 7.00 ч. до 11.00 ч. и от 17.00 ч. до 21.00 ч.

При необходимост се изготвя график за дежурства, утвърден от Кмета на Община Несебър.

Структура на отдел „Екология”

 • Началник отдел;
 • Главен експерт „Проекти, планове и програми по опазване на околната среда”;
 • Главен експерт „Деловодство и разрешителен режим”;
 • Главен експерт „Контрол по опазване на околната среда”;
 • Старши експерт "Контрол по опазване на околната среда";
 • Младши експерт "Контрол по опазване на околната среда";
 • Главни специалисти „Контрол по опазване на околната среда”.

Предмет на дейност на отдела

 • Реализира екологичната политика на Общината.
 • Събира информация за състоянието на околната среда на територията на Община Несебър.
 • Изготвя програми и проекти във връзка с опазването на околната среда. Съдейства на държавни и обществени органи и организации в дейности, свързани с опазване на околната среда и нейното възпроизводство.
 • Отдел Екология при община Несебър извършва превантивна дейност, контрол и редица административни услуги.
 • Организира проверки, контролира и санкционира нарушителите на местната нормативна база и законите на страната по отношение опазването на околната среда - чистотата по улиците, тротоарите, площадите, както и на въздуха, питейните води, поречията на реките, водните обекти; парковете, градините, зелените площи и декоративната растителност, биологичното разнообразие, горите и защитените територии;

Контролните органи извършват проверки по документи и/или на място, като за целта се издават следните нормативни документи:

 • Констативен Протокол, в който задължително се дават предписания и се определя срок за отстраняване на нарушенията;
 • Актове за извършени административни нарушения;
 • Наказателни Постановления, в които е посочен размера на санкцията, определен от Кмета на Общината.

За нарушения виновните физически лица, едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба в размер до 15 000 лв.

Събраните средства се използват за решаване на екологосъобразни проблеми на територията на Общината.

Отдел Екология е изработил и поставил на необходимите места указателни и информационни табели за спазване на реда и чистотата на територията на общината, чийто указания са абсолютно задължителни за изпълнение от жителите и гостите на общината.

На територията на община Несебър се извършват също и:

 • Дезинсекционни и дератизационни услуги, съгласно сключен договор с фирма изпълнител;
 • Залавяне, настаняване в приют и ветеринарно – медицинско обслужване на безстопанствени кучета на територията на община Несебър;
 • Контрол по реализация на проект за екотуризъм - “Екотуристическа мрежа в подножието на Източна Стара планина за насърчаване на местната идентичност, “Величествен Балкан, лазурен бряг и хилядолетна история”;
 • Участие и реализация на последващи етапи на Община Несебър в ИСПА проект „Регионално управление на отпадъците – Бургас”. Подготовка на мерки за управление на отпадъци в региони Бургас, Добрич и Провадия и изготвяне на работен проект „Площадка за третиране на неопасни отпадъци на Община Несебър с претоварна станция, площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци и временно депо”.
Споделяне: