Атмосферен въздух

Бюлетини за качеството на атмосферния въздух https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/byuletini-na-nkc-kum-mosv/vuzduh/

Опазването чистотата на атмосферния въздух е една от най-важните задачи и основно задължение на цялото общество. Като един от водещите компоненти на околната среда, управлението, опазването и контролът на атмосферния въздух следва да доведе до максимално постигане на конкретните цели: запазване качеството на въздуха в райони, в които то не е нарушено и подобряване в останалите райони. По този начин ще бъде подсигурена защита на човешкото здраве, на живата природа, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

На територията на гр. Несебър е разположена една автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух, въведена в експлоатация от 29.10.2007 г., съгласно Заповед № РД-264 от 28.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите.

В съответствие с класификацията по чл. 10, ал. 3 от Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ), АИС „Несебър“ с код ВG0071А е градски фонов пункт (ГФП) и е включен към единната система за наблюдение и контрол на атмосферния въздух. Пункта е без преобладаващо влияние на емисии от производствени дейности. Обхвата на пункта за мониторинг (ПМ) АИС „Несебър“ е от 100 m до 2 km.

Пункт АИС „Несебър“ е разположен в новата част на град Несебър в непосредствена близост до носещата пътна артерия – ул. „Иван Вазов“ и на 180 m от ул. „Хан Крум“. По последната се осъществява връзката на старата част на град Несебър с общинската и републиканска пътни мрежи. Местоположението на ПМ АИС „Несебър“ е с географски координати: 42°39'35.34"N и 27°43'15.51"E.

images.png

Местоположение на пункта за мониторинг – АИС „Несебър“

ПМ АИС „Несебър“ контролира основните показатели за КАВ по чл. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (Директива 96/92/ЕС): ФПЧ10, SO2, NO2, NO, C6H6, O3 и 2 допълнителни показателя - Toluene и pXylene и е оборудвана със стандартен набор метеорологични параметри (СНМП). СНМП включва: скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане.