Отпадъци

Община Несебър има разработена Програма за управление на отпадъците, съгласно чл.52 от ЗУО. Програмата е неразделна част от общинската програма за околна среда и подлежи на актуализация при промяна във фактическите и/или нормативните условия.

Основният законодателен инструмент в областта на управлението на отпадъците в България е Законът за управление на отпадъците (ЗУО), в сила от 13.07.2012г. (обн.ДВ, бр.53/2012). В Законa и подзаконовите нормативни актове към него подробно са описани задълженията на органите на местно самоуправление и местна администрация за управление на отпадъците.

Към настоящия момент в Община Несебър са приети от Общински съвет и действащи следните наредби, които съдържат разпоредби, свързани с дейностите по управление на отпадъците:

  • Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър;
  • Наредба №6 за опазванена околната среда на територията на община Несебър;
  • Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Несебър.

Наредбите са публикувани и достъпни за гражданите и заинтересованите лица, органи и организации на интернет страницата на общината https://nessebareco.com/new/deinoisti/dokumenti-normativna-uredba/naredbi/

Битови отпадъци

В изпълнение на регионалния принцип за управление на отпадъците Община Несебър участва в Регионално сдружение на общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Регионалното депо Братово- запад е разположено в землището на с. Полски извор на територията на община Камено. Депото отговаря на нормативните изисквания и се експлоатира съгласно действащото законодателство.

В общината е организирана система за събиране на отпадъците във всички населени места, на която се извършва ежегодна оптимизация. Делът на обслужваното население от системата за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци е 100%. Общината е осигурена с транспортни средства, съдове за събиране на битови смесени отпадъци и изградени и функциониращи подземни контейнери за събиране на битови отпадъци. Транспортните средства за събиране на битовите отпадъци са собственост на общината. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци се извършва от Общинско предприятие „БКСО“, което отговаря и за отпадъците от поддържането на озеленените площи, пътни настилки и тротоари.

На територията на общината в землището на с. Равда, м. „Мерата“, като част от регионалната система е изградена „Претоварна станция – Несебър, обслужваща общините Несебър и Поморие. Отреденият терен се намира на 5 km западно от гр.Несебър и на около 55 km от регионалното депо за неопасни отпадъци Братово- запад. На територията на претоварната станция в редовна експлоатация от края на 2018г. е инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци.

Отпадъци от опаковки

Разделното събиране на опаковки в общината се осъществява от „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София на основание сключен договор. В редовна експлоатация са откритата в края на 2018г. инсталация да сепариране на смесени битови отпадъци от общините Несебър и Поморие, както и системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки (РСОО) на тези обищини на „ЕКОБУРСОРТ“ ЕАД и „ИММО ИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, находящи се в с. Равда, община Несебър. Контейнерите за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки са в жълт цвят от типа бобар с обем 1100л, а контейнерите за стъклени опаковки да тип иглу зелено с обем 1400л. Жълтите контейнери се обслужват от „ЕКОБУРСОРТ“ ЕАД с кратност три пъти седмично в периода 01.06.-30.09. и веднъж седмично в периода 01.10.-31.05. , а зелените – от „ЗАУБА“ ЕАД веднъж на три месеца. Предварителното третиране на отпадъците се извършва от „ЕКОБУРСОРТ“ ЕАД и „ИММО ИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД на специализираната сепарираща площадка в Несебър.

Строителни отпадъци

Община Несебър, изпълнява изискванията на чл. 19, ал.3, т. 5 от ЗУО за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията си. Физическите и юридическите лица на територията на община Несебър могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър, землище с. Равда при спазване на изискванията на чл. 35 от Закон за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на община Несебър. В общинската уредба са посочени забраните относно нерегламентираното изхвърляне и третиране на строителни отпадъци и недопускане тяхното изхвърляне в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци;

Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци следва да притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ, издадени от компетентния орган.

За приемането на площадка на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинства на територията на общината, не се заплаща такса за отпадък до един тон на година, срещу представяне на регистрация по лична карта или документ за собственост.

Площадката е оразмерена за приемане и обработване на следните строителни отпадъци с код и наименование: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 03 02 – асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01; 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03, 17 09 04 – смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03; 20 03 07 – обемни отпадъци.

Площадката е снабдена с мобилна челюстна трошачка с капацитет от 150т/ч, като натрошените материали се разделят по фракции, което дава възможност част от рециклираните строителни материали да се използват повторно.

Биоразградими отпадъци

В обхвата на регионалното сдружение за управление на отпадъците – Регион Бургас е предвидена анаеробната инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци от общините Бургас, Несебър и Поморие. Анаеробната инсталация за суха метанизация на биоразградими отпадъци ще обслужва трите общини от регионалното сдружение след 2023. При нейното изграждане тя ще може да произвежда електрическа и топлинна енергия.

Масово разпространени отпадъци

Община Несебър е организирала разделно събиране на различните масоворазпространени отпадъци. Обхванати са и се управляват генерираните от крайни потребители масово разпространени отпадъци, чрез сключени договори с фирми и/или организации по оползотворяване, като по този начин се цели масово разпространени отпадъци да се отделят от потока смесен битов отпадък, събиран от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общината;

Пунктове за изкупуване на битови отпадъци от хартия и картон, метал и пластмаса и стъкло, площадки /места за предаване на ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, негодни за употреба акумулатори, отработени масла, включени в системата на организации за оползотворяване на МРО са частни. На територията на общината функционират частни площадки – изкупвателни пунктове за ресурси с пазарна стойност. Общината не осигурява инфраструктура за тази дейност.

Община Несебър осъществява постоянен контрол относно разделното събиране на специфичните потоци масово разпространени отпадъци и при констатиране на нарушения съставя санкции.

Списък на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на Община Несебър
Регистър на площадки, приемащи отпадъци на територията на Община Несебър

Морфологичен анализ на генерираните битови отпадъци на Община Несебър