Извършване на дезинсекционни и дератизационни услуги

Съгласно Договор № 97/12.04.2010 год. за дезинсекция срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми и дератизация през летния сезон на открити площи и помещения находящи се на територията на Община Несебър за периода от 10.05.2010 г. до  15.05.2010 г. ще бъдат извършени следните работи:  1.Обработка на зелени ...

повече

Как децата от ОДЗ „Калина Малина” - гр. Несебър отпразнуваха Деня на Земята

Възпитаниците от ОДЗ „Калина Малина” - гр. Несебър отпразнуваха Деня на Земята, като се включиха в инициативата „Чиста Земя – здрави деца!” и  участваха в богата програма от мероприятия за периода 19 – 30.04.2010 г. Като едно от най-ярките се отличи „За по-чист Несебър”. В него се включиха деца от всички групи. ...

повече

Отчет по изпълнение на заложените в Програмата за управление на отпадъците задачи

На основание чл.29, ал.1, т.1 от Закон за управление на отпадъците и чл.79, ал.1 и ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Кметовете на общините разработват Програми за управление на отпадъците, които се приемат от общински съвети, контролиращи изпълнението им. Предвид ...

повече

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички живущи в кв. „Черно море”,

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на всички живущи в кв. „Черно море”,   гр.Несебър, че е забранено изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в прилежащите територии. Гражданите, фирмите и други организации са длъжни да почистят натрупаните към момента отпадъци. При неспазване ...

повече

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите,

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава на гражданите, фирмите и другите организации, пребиваващи или осъществяващи дейност на територията на Общината  са длъжни да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за отпадъци, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях., които да се ...

повече

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава, че на територията на общината е забранено отсичането и намаляването на короните на дърветата, независимо от собствеността им, без писмено разрешение от кмета на общината и внесено обезщетение, одобрено от общинския съвет.  

повече

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава

Община Несебър, отдел “Екология” съобщава, че на територията на общината се извършва залавяне, настаняване в приют и ветеринарно-медицинско обслужване на безстопанствени кучета, съгласно сключен договор с фирма изпълнител. Осиновяване на домашен любимец – куче може да бъде извършено след попълване на ...

повече

Обяви

За притежаване на куче, собственик с постоянен адрес в Община Несебър заплаща годишна такса  на основание чл.103,ал.1 от Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община  Несебър, приета с Решение №446/19.12.2008 г. на ОбС – гр.Несебър, в размер на 12 лева, като подава ...

повече

ОБЩИНА НЕСЕБЪР – На основание чл.97, ал.3

ОБЩИНА НЕСЕБЪР – На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно ...

повече