Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, Община Несебър“. Лице ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че съгласно изискванията на МОСВ е извършена корекция в представените по-долу приложения на „Актуализация на Програма за намаляване нивата за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027г.“.

повече

Обяви и съобщения

За поредна година на 16 септември ще се проведе най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно” под надслов „Готови сме!“. Кампанията е с поглед към отговорността и грижата ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Проект за осветление на голямо игрище с изкуствена настилка до градски стадион, гр. Несебър, УПИ VI-общ, кв.403, с идентификатор 51500.508.89 по КК ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „АГРОНАВТ – ЕР“ ЕООД, гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ“ ЕООД, с. Равда, Общ. Несебър, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №4 от 01.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територята на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улица /о.т.1006-о.т.1021-връзка път І-9/ между землищата на гр. Несебър, м. Кокалу и на с. Равда, м. Хендек тарла общ. Несебър“.

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улици от второстепенна улична мрежа (о.т.1029 - о.т.1074), (о.т.1028 - о.т.1073) м. Кокалу, гр. Несебър, общ. Несебър“

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Вътрешно преустройство на санитарни помещения на първи и втори етаж в ОБУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ...

повече