обяви и съобщения

На основание изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за постъпило в РИОСВ Бургас искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на „Ефект - 3“ ЕООС, гр. София за изменение на Разрешително №2159 0317/25.05.2021г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Ефект-3 – Слънчев бряг“, разположен в ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен инвестиционен проект за: „Преустройство на партерни помещения в ОУ „Любен Каравелов”, с местонахождение в УПИ I-общ., кв.57А (ПИ с идентификатор 51500.501.377 по КК) по плана на гр. Несебър, ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Закрит плувен басейн в УПИ V, кв.3 (ПИ№51500.503.502 по КККР) по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, Община Несебър”. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър проведе на 19 октомври 2023 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Благодарение на ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улица „Камчия“ /ПИ 61056.501.510/ о.т. 596-597-598-570, с. Равда, общ. Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария Георгиева Тел.: ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улица „Резвая“ /ПИ 61056.501.503/ о.т. 12 -10, с. Равда, общ. Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария Георгиева Тел.: 055429399

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на ново улично осветление на улица „Искър“ /ПИ 61056.501.514/ о.т. 570-571-574-575-578 по КК на село Равда, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на ново улично осветление на улица „Дунав“ /ПИ 61056.501.513/ о.т. 564-565-567-569 по КК на село Равда, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Ново улично осветление на улица от о.т. 1006 до о.т. 1021 по ПУП план за регулация, м. Кокалу, гр. Несебър, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. ...

повече