Обяви и съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 от Наредба №4 от 01.02.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект „Ремонт - реконструкция на съществуващо игрище в двора на ОУ „Св. Иван Рилски“, УПИ IV-230, кв. 24, ПИ№39164.501.664 по плана на с. Кошарица, Община Несебър” Лице за контакти: ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за: „Ремонт на отсечка от старо трасе на път I-9 „Бургас-Варна“ за включване в общинската транспортна система за път от местно значение (в обхвата на ПИ 51500.75.25 и ПИ ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 51500.502.413 по КК на гр. Несебър, община Несебър.“ Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в УПИ IV, в кв. 89, по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502. 380 по КК на гр. ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в УПИ I, в кв. 76, по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502.6 по КК на гр. ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улици между кв.6101, 6102, 6104 и „възела“ - ПИ 51500.506.274 и ПИ 51500.506.288, К.К. „Слънчев бряг“, общ. Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за изграждане на: „Ново улично осветление на улици между кв.5601, 5701, 6201 - ПИ 51500.506.303 и ПИ 51500.506.302, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария Георгиева Тел.: ...

повече

Обяви и съобщения

Съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани лица, че осигурява обществен достъп до изготвено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция на път ОПС-Тънково-1 (връзка с плочогредов мост на р. Хаджийска) до път ...

повече

Обяви и съобщения

Извършени и предстоящи дезинсекционни и дератизационни обработки през месец април 2024 г. Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че предвид необичайно топлото време на 10 срещу 11.04.2024 г. се обработиха зелените площи, парковете, градините, междублоковите ...

повече