Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА ОТНОСНО: Проект за приемане на Краткосрочна (2023-2025 г.) и Дългосрочна (2023-2032 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С ...

повече

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след проведена обществена поръчка. През месеците март, април и май ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Пристройка (детска ясла) към ОДЗ в УПИ I-общ.,кв.91, по плана на кв. „Черно море“, гр. Несебър, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически автомобили до 90kW" в УПИ I, кв. 67, по КК на гр. Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Ново улично осветление на велоалея от КК “Слънчев бряг“ (път I-9) до ПИ 51500.57.53, землище Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева

повече

Обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър проведе на 9 май 2023 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Благодарение на инициативността на гражданите в обявените ...

повече

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър съобщава на гражданите и заинтересованите физически и юридически лица, че могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър, землище с. Равда при спазване на изискванията на чл. 35 от Закон за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 6 ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Преустройство, укрепване и надстройка на съществуващи едноетажни сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяване на двуетажна сграда „Архиологически музей“ в УПИ I ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Детска площадка в ПИ с идентификатор 18469.501.694 по плана на с. Гюльовца, Община Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече