Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Ново улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа от о.т. 1029 до о.т. 1074 и от о.т. 1028 до о.т. 1073, м. Кокалу, гр. Несебър, Община Несебър“.

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за „Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, Община Несебър – Етап 1 – преработка по време на строителството“. Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър, информира гражданите и гостите на територията на общината, че за намаляването потока на смесените битови отпадъци са поставени съдове за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали на следните места: гр. Несебър-нова част, ДГ „Калина Малина”;

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Продължаване на плочест водосток по ул. „Янко Андонов“, находящ се в кръстовището между улици „23-ти септември” и „Тунджа” и дере в с. Кошарица, Община ...

повече

Обяви и съобщения

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, Община Несебър обявява Решение №БС-167-ЕО/25.09.2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ Бургас за план „Дългосрочна програма за насърчаване ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, Община Несебър“. Лице ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че съгласно изискванията на МОСВ е извършена корекция в представените по-долу приложения на „Актуализация на Програма за намаляване нивата за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027г.“.

повече

Обяви и съобщения

За поредна година на 16 септември ще се проведе най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно” под надслов „Готови сме!“. Кампанията е с поглед към отговорността и грижата ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Проект за осветление на голямо игрище с изкуствена настилка до градски стадион, гр. Несебър, УПИ VI-общ, кв.403, с идентификатор 51500.508.89 по КК ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „АГРОНАВТ – ЕР“ ЕООД, гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ...

повече