Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен технически проект за „Селищна водопроводна система на с. Гюльовца, Община Несебър – Етап 1 – преработка по време на строителството“. Лице за контакти: инж. Мария Георгиева

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър, информира гражданите и гостите на територията на общината, че за намаляването потока на смесените битови отпадъци са поставени съдове за разделно събиране на отпадъци от облекла и текстилни материали на следните места: гр. Несебър-нова част, ДГ „Калина Малина”;

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Продължаване на плочест водосток по ул. „Янко Андонов“, находящ се в кръстовището между улици „23-ти септември” и „Тунджа” и дере в с. Кошарица, Община ...

повече

Обяви и съобщения

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, Община Несебър обявява Решение №БС-167-ЕО/25.09.2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ Бургас за план „Дългосрочна програма за насърчаване ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, Община Несебър“. Лице ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че съгласно изискванията на МОСВ е извършена корекция в представените по-долу приложения на „Актуализация на Програма за намаляване нивата за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027г.“.

повече

Обяви и съобщения

За поредна година на 16 септември ще се проведе най-мащабната национална доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно” под надслов „Готови сме!“. Кампанията е с поглед към отговорността и грижата ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Проект за осветление на голямо игрище с изкуствена настилка до градски стадион, гр. Несебър, УПИ VI-общ, кв.403, с идентификатор 51500.508.89 по КК ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „АГРОНАВТ – ЕР“ ЕООД, гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ“ ЕООД, с. Равда, Общ. Несебър, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ...

повече