Обяви и съобщения

ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за намаляване на замърсяването на ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ V, кв. 15 по плана на ж.к. „Черно море“ (ПИ с идентификатор 51500.503.221), гр. Несебър, Община Несебър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ VІІІ, кв. 12 по плана на ж.к. „Черно море“ (ПИ с идентификатор 51500.503.130), гр. Несебър, Община ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на улично осветление за временни паркинги и временно благоустрояване от о.т. 43 до о.т. 59, улица „Първа“ - КК Слънчев бряг-запад, Община Несебър“ Лице ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново улично осветление на Западна алея на път ІV-90046 от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2 по КК на с.Кошарица, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 51500.503.510 и ПИ 51500.503.322, успоредно на улица о.т.34-46-47-54-59-77-92-97 в ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, Община Несебър“. Лице ...

повече

Обяви и съобщения

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, по силата на Договор с Община Несебър, започна актуализирането на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в община Несебър за ...

повече

Обяви и съобщения

05.01.2023г. Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на ЕТ „Дуков Димитър Георгиев“ гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Поставяне на шредер за първично претрошаване на отпадъци на територията на претоварна станция за битови отпадъци (ПСО), разположена в ПИ с идентификатор 61056.21.2 по КК на ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура“ за ползване на воден обект – река Бяла река по изпълнение на обект: Обособена позиция №4, Обект: Път III-906, „Път I -9/Старо Оряхово-Обзор/- Гюльовца- Кабешлеково I-9“, Участък: Втори участък от км ...

повече