Обяви и съобщения

Съобщение Община Несебър проведе на 9 май 2023 г. пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Благодарение на инициативността на гражданите в обявените ...

повече

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър съобщава на гражданите и заинтересованите физически и юридически лица, че могат да предават строителни и едрогабаритни отпадъци на Претоварна станция за отпадъци – Община Несебър, землище с. Равда при спазване на изискванията на чл. 35 от Закон за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 6 ...

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър организира на 09 май 2023 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Преустройство, укрепване и надстройка на съществуващи едноетажни сгради с идентификатори 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяване на двуетажна сграда „Архиологически музей“ в УПИ I ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Детска площадка в ПИ с идентификатор 18469.501.694 по плана на с. Гюльовца, Община Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Ново улично осветление на ул. „Хоризонт“, с. Равда, Община Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, находящо се в УПИ I-общ., кв.57 по плана гр. Несебър, ПИ с идентификатор 51500.502.429 по КККР на ...

повече

Обяви и съобщения

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, Община Несебър обявява Решение №БС-90-ЕО/2023г.

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че в общинска администрация е входирано уведомление за инвестиционно предложение „ Поливане на тревни площи от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ IV-586, кв. 1202 (ПИ51500.507.601) по плана на к.к. „Слънчев бряг- запад“, Общ. Несебър, област Бургас“, с ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад „Свобода“ в гр.Обзор, общ.Несебър - алейно осветление, озеленяване и детска ...

повече