Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад „Свобода“ в гр.Обзор, общ.Несебър - алейно осветление, озеленяване и детска ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27 (ПИ 53045.502.222 по КККР), по плана на град Обзор – училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с улица „Трети март“ град Обзор, ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство на котелно за осигуряване на алтернативно гориво с втечнени въглеводорни газове (П/Б)–LPG и изграждане на ново газово стопанство към ПГТ „Иван Вазов” в КК ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на спортни игрища с огради, осветление и паркинг с местонахождение УПИ I (ПИ с идентификатор 11538.501.539 по КК), кв.65 по плана гр.Св. Влас , Община Несeбър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация на спортни игрища в училищен двор на ОУ „Васил Левски“ в УПИ І, кв. 15 (ПИ с идентификатор 73571.501.170 по КК) по плана на с. Тънково, Община Несeбър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: дере, за заустване на отпадъчни води, за ...

повече

Обяви и съобщения

ИЗГОТВЕН Е ПРЕДВАРИТЕЛЕН ВАРИАНТ на АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР 2023-2027 г. Програмата цели да планира постижими и ефективни мерки за намаляване на замърсяването на ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ V, кв. 15 по плана на ж.к. „Черно море“ (ПИ с идентификатор 51500.503.221), гр. Несебър, Община Несебър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ VІІІ, кв. 12 по плана на ж.к. „Черно море“ (ПИ с идентификатор 51500.503.130), гр. Несебър, Община ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Изграждане на улично осветление за временни паркинги и временно благоустрояване от о.т. 43 до о.т. 59, улица „Първа“ - КК Слънчев бряг-запад, Община Несебър“ Лице ...

повече