обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно ...

повече

обяви и съобщения

07.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Изграждане на улица тупик с обръщало, захранваща ПИ№ 53045.502.576 ...

повече

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Несебър, осигурява обществен достъп до Становище от „АНГАРА ...

повече

обяви и съобщения

27.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Реконструкция на плочест водосток, находящ се в кръстовището ...

повече

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Реконструкция на плочест водосток, находящ се в кръстовището ...

повече

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „Реконструкция на плочест водосток, находящ се в кръстовището ...

повече

обяви и съобщения

21.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за изработване на: „ИПУП-ПРЗ с обхват УПИ II за крайморски парк с ...

повече

обяви и съобщения

ОБЯВА 14.09.2022 г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.4.66, по КК на гр. Св. Влас, между о.т. 52 и о.т. 96, Община Несебър“. Лице за контакти: ...

повече

обяви и съобщения

05.09.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен технически проект за обект: „Ремонт на местен път м. Иракли - с. Емона, ...

повече

обяви и съобщения

25.08.2022г. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Порой“, с цел обществено питейно – битово водоснабдяване. Съобщение на Mинистъра на околната среда ...

повече