Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Ново улично осветление на ул. „Хоризонт“, с. Равда, Община Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общежитие към СОУ „Любен Каравелов“, находящо се в УПИ I-общ., кв.57 по плана гр. Несебър, ПИ с идентификатор 51500.502.429 по КККР на ...

повече

Обяви и съобщения

Съгласно чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – НУРИЕОПП, Община Несебър обявява Решение №БС-90-ЕО/2023г.

повече

Обяви и съобщения

Община Несебър уведомява, че в общинска администрация е входирано уведомление за инвестиционно предложение „ Поливане на тревни площи от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в УПИ IV-586, кв. 1202 (ПИ51500.507.601) по плана на к.к. „Слънчев бряг- запад“, Общ. Несебър, област Бургас“, с ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад „Свобода“ в гр.Обзор, общ.Несебър - алейно осветление, озеленяване и детска ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27 (ПИ 53045.502.222 по КККР), по плана на град Обзор – училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с улица „Трети март“ град Обзор, ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Преустройство на котелно за осигуряване на алтернативно гориво с втечнени въглеводорни газове (П/Б)–LPG и изграждане на ново газово стопанство към ПГТ „Иван Вазов” в КК ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на спортни игрища с огради, осветление и паркинг с местонахождение УПИ I (ПИ с идентификатор 11538.501.539 по КК), кв.65 по плана гр.Св. Влас , Община Несeбър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Модернизация на спортни игрища в училищен двор на ОУ „Васил Левски“ в УПИ І, кв. 15 (ПИ с идентификатор 73571.501.170 по КК) по плана на с. Тънково, Община Несeбър“. Лице за ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „АСЯ ТРЕЙД“ ООД с ЕИК: 205115097, със седалище и адрес на управление: гр.Обзор, ул. „Бриз“ №6, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: дере, за заустване на отпадъчни води, за ...

повече