обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, обявява инициатива на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ“ ЕООД, с. Равда, Общ. Несебър, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №4 от 01.02.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територята на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улица /о.т.1006-о.т.1021-връзка път І-9/ между землищата на гр. Несебър, м. Кокалу и на с. Равда, м. Хендек тарла общ. Несебър“.

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Изграждане на улици от второстепенна улична мрежа (о.т.1029 - о.т.1074), (о.т.1028 - о.т.1073) м. Кокалу, гр. Несебър, общ. Несебър“

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Вътрешно преустройство на санитарни помещения на първи и втори етаж в ОБУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Обзор, общ. Несебър, обл. Бургас, ...

повече

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА ОТНОСНО: Проект за приемане на Краткосрочна (2023-2025 г.) и Дългосрочна (2023-2032 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С ...

повече

обяви и съобщения

Община Несебър информира гражданите и гостите на територията на общината, че ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след проведена обществена поръчка. През месеците март, април и май ...

повече

обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за изграждане на: „Пристройка (детска ясла) към ОДЗ в УПИ I-общ.,кв.91, по плана на кв. „Черно море“, гр. Несебър, Община Несебър“. Лице за контакти: инж. Мария ...

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Кабел НН от ново ТЕ до нова зарядна станция за електрически автомобили до 90kW" в УПИ I, кв. 67, по КК на гр. Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева Тел.: 0554 2 93 93

повече

Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Ново улично осветление на велоалея от КК “Слънчев бряг“ (път I-9) до ПИ 51500.57.53, землище Несебър“ Лице за контакти: Мария Георгиева

повече