ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

08.11.2022г. Община Несебър обявява за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

повече

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

07.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното предложение за: „ПУП-ИПРЗ за УПИ Іобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.492) и УПИ ІІобщ (ПИ с идентификатор 51500.506.493), кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Несебър, Община ...

повече

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ Община Несебър проведе на 20 октомври 2022 г. есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър Със съвместното участие на гражданите и сътрудничество с ...

повече

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

02.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Спортен център на открито MULTI-SPORT – Ремонт на спортна площадка и изграждане на прилежащи спортни кътове в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий “, гр. Свети Влас“. Лице за ...

повече

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

02.11.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Благоустрояване и изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 39164.501.276

повече

обяви и съобщения

12.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 20,35 kWp" на покривa на съществуващa сградa с идентификатор ПИ 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър, Община ...

повече

обяви и съобщения

11.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Проект за временни паркинги и временно благоустрояване от о.т. 43 до о.т. 59 – улица „Първа“, КК „Слънчев бряг – Запад“. Лице за контакти: Мария ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. Община Несебър организира на 20 октомври 2022 год. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци между о.т.427 и о.т.437 на улица с идентификатор ...

повече

обяви и съобщения

10.10.2022г. На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно ...

повече