Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА

ОТНОСНО: Проект за приемане на Краткосрочна (2023-2025 г.) и Дългосрочна (2023-2032 г.) програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2025 г. и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2032 г.

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочените в съобщението пощенски/електронни адреси своите мнения и коментари в 14 дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на следните адреси:

На хартиен носител: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, Център за административно и информационно обслужване на Община Несебър, ет. 1, офис 2, гише №2 и гише №3;

По електронен път на електронна поща:contacts@nesebar.bg , enpp@nesebar.bg или ekomania@abv.bg

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2025 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2032 г

Споделяне: