обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция

„Черноморски район“, обявява инициатива на „ЕМЕРАЛД ХОСПИТАЛИТИ“ ЕООД, с.

Равда, Общ. Несебър, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от

подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1

„Емералд хоспиталити - Равда“, находящ се в ПИ №61056.502.162 по КККР на с. Равда,

общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЕМЕРАЛД Пропърти Мениджмънт“ ООД.

Споделяне: