обяви и съобщения

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова Дирекция

„Черноморски район“, обявява инициатива на „АГРОНАВТ – ЕР“ ЕООД, гр. Бургас,

община Бургас, обл. Бургас за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Евро Пропърти

Мениджмънт – Кошарица“, находящ се в ПИ №39164.15.247 по КККР на с. Кошарица,

общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „АГРОНАВТ – ЕР“ ЕООД, Евгений Берберов,

Милена Берберова и „Мега спектор“ ЕООД

Споделяне: