Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за спорт на открито в ПИ с идентификатор 61056.65.17 по КК на с. Равда, м. „Чатал тепе“, Община Несебър“.

Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 0554 2 93 93

Споделяне: