Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Закрит плувен басейн в УПИ V, кв.3 (ПИ№51500.503.502 по КККР) по плана на ж.к. „Черно море”, гр. Несебър, Община Несебър”.
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 055429393

Споделяне: