Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен инвестиционен проект за: „Преустройство на партерни помещения в ОУ „Любен Каравелов”, с местонахождение в УПИ I-общ., кв.57А (ПИ с идентификатор 51500.501.377 по КК) по плана на гр. Несебър, община Несебър - сграда с идентификатор 51500.501.377.1 по КК на гр. Несебър“
Лице за контакти: инж. Мария Георгиева
Тел.: 055429393

Споделяне: