Обяви и съобщения

Община Несебър обявява съобщение на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна за инициатива на „Ефект - 3“ ЕООС, гр. София за изменение на Разрешително №2159 0317/25.05.2021г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Ефект-3 – Слънчев бряг“, разположен в ПИ№51500.505.70, к.к. „Слънчев бряг-Изток“, гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „Ефект-3“ ЕООД.

Споделяне: