обяви и съобщения

На основание изискванията на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Несебър уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица за постъпило в РИОСВ Бургас искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна сграда в ПИ с идентификатор 51500.508.212 по КК на гр. Несебър , община Несебър (УПИ II-654, кв. 301 по плана на к.к. „Слънчев бряг – запад“, гр. Несебър) и обособяване на сладкарски цех в новопредвидената сграда“ с възложител Нели Косева

Споделяне: