Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект: „Подземно съоръжение с четири контейнера за разделно събиране на отпадъци в УПИ IV, в кв. 89, по плана на гр. Несебър, поземлен имот с идентификатор 51500.502. 380 по КК на гр. Несебър, община Несебър.“
Лице за контакти: Мария Георгиева
Тел.: 0554 2 93 93

Споделяне: