Обяви и съобщения

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, Община Несебър, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има изготвен проект за обект „Ремонт - реконструкция на съществуващо игрище в двора на ОУ „Св. Иван Рилски“, УПИ IV-230, кв. 24, ПИ№39164.501.664 по плана на с. Кошарица, Община Несебър”
Лице за контакти: Борис Борисов
Тел.: 0554 2 93 05

Споделяне: