1. ПООС 2021-2027 г. на Община Несебър, приета с Решение 528 от Протокол 22/15.12.2021г. на Общински съвет - Несебър, в сила на 04.01.2022г.
Приложение 1. Резултати от проведено анкетно проучване, относно разработване на ПООС на община Несебър 2021-2027г.
Приложение 2. Раздел „Лечебни растения“
Приложение 3. Програма за опазване, устойчиво ползване и въстановяване на почвите на община Несебър за периода 2021-2027г.
Приложение 4. Програма за управление на отпадъците на община Несебър 2021-2028г.
Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда за 2021 г.
Изпълнение на плана за действие на Програма за опазване на околната среда за 2022г.
Изпълнение на плана за действие на Програма за управление на отпадъците за 2021 г.
Изпълнение на плана за действие на Програма за управление на отпадъците за 2022г.

2. Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027 г. - Окончателен вариант
Решение на Общински съвет -Несебър №1020 от Протокол №36/12.09.2023г. - за одобряване на Програмата за КАВ и Приложение №6
Изх.№АВ-260(6)/14.11.2023г. на РИОСВ Бургас - съгласуване на Програмата за КАВ

2.1.Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027 г. приета с Решение на Общински съвет -Несебър №1020 от Протокол №36/12.09.2023г.

2.2. Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър 2023-2027 г., приета с Решение на Общински съвет - Несебър №927/27.06.2023г.

2.3. Актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър - предварителен вариант с период на действие 2018-2022г.
Част 1
Част 2
Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие
2.3.1. Отчет за 2018г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие
2.3.2. Отчет за 2019г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие
2.3.3. Отчет за 2020г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие
2.3.4. Отчет за 2021г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие
2.3.5. Отчет за 2022г. за изпълнение на мерките заложени в Плана за действие

2.4. Изисквания към дървесината, използвана за битово отопление на територията на Община Несебър

3. „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас“ 2017-2020
Програмата е изготвена на основание чл. 52 ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и обхваща общините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.
Програма
Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9

4. Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и котки на територията на Община Несебър 2021-2025 г.
4.1. План за действие към програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Несебър 2021-2025 г.
4.1.1. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2017г.
4.1.2. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2018г.
4.1.3. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2019г.
4.1.4. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2020г.
4.1.5. Годишен доклад за изпълнение на Общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Несебър за 2021г.
4.2. Правилник за дейността на приюта за безстопанствени кучета при Община Несебър.

5. Учебна програма за екологично образование на деца в Община Несебър.

6. Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2032 г., приета с Решение на Общински съвет - Несебър №964 по Протокол №35/27.06.2023 г.

7. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Несебър 2023-2025 г., приета с Решение на Общински съвет - Несебър №964 по Протокол №35/27.06.2023 г.

8. Програма за енергийна ефективност на Община Несебър за периода 2019-2024г.
8.1. Решение №1132 от 05.09.2019г. на Общински съвет Несебър
8.2. Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2019г.
8.3. Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2020г.